Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

I Konkurs HYDROSTRATEG

I konkurs Rządowego Programu Strategicznego Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”

Celem głównym Programu jest wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce, zaś cele szczegółowe Programu, to:

– Wzrost retencji i poprawa jakości wody (z wykorzystaniem zasad zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej).

– Wdrożenie nowych metod badania, obserwacji i narzędzi wspomagających monitoring i ocenę stanu ekosystemów wodnych i ekosystemów zależnych od wód.

– Zwiększenie stopnia wykorzystania dróg wodnych dla żeglugi śródlądowej, przy istniejących zasobach.

Środki na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie to 200 mln zł.

Minimalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 3 mln zł. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 25 mln zł.

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja, w skład których wchodzą jednostki naukowe, przedsiębiorcy lub inne podmioty.

W konkursie mogą zostać dofinansowane: • badania podstawowe, • badania przemysłowe, • eksperymentalne prace rozwojowe, • prace przedwdrożeniowe (działania obejmujące przygotowanie wyników do zastosowania w praktyce).

Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania.

Okres realizacji podany we wniosku projektu wynosi 3 lata z możliwością wydłużenia na etapie realizacji do 5 lat.

Wnioskodawca jest zobowiązany do wdrożenia wyników projektu w terminie trzech lat od zakończenia jego realizacji.

Harmonogram konkursu:

Rozpoczęcie naboru wniosków: 18 lipca 2022 r.

Zakończenie naboru wniosków: 31 października 2022 r., godz. 16:00

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/i-konkurs-rzadowego-programu-strategicznego-hydrostrateg-innowacje-dla-gospodarki-wodnej-i-zeglugi-srodladowej