Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

JPIAMR DISTOMOS

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią JPIAMR ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu oporności na antybiotyki. O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Przynajmniej dwa zespoły muszą pochodzić z krajów członkowskich UE lub z krajów stowarzyszonych. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Głównym celem konkursu jest zaproszenie do połączenie zasobów, infrastruktury i mocnych stron wielu krajów w celu ułatwienia realizacji projektów badawczych wspierających rozwój lub doskonalenie istniejących strategii, narzędzi, technologii i metod wspierania rozważnego i racjonalnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych. Cel ten może zostać osiągnięty poprzez skoncentrowanie się na diagnostyce zakażeń wywołanych przez oporne mikroorganizmy, wykrywaniu opornych mikroorganizmów i/lub gromadzeniu, analizie i wykorzystaniu danych dotyczących oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR) i stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych (AMU).

Szacowany budżet konkursu to ok. 18,8 mln euro. Udział polskich badaczy w konkursie będzie finansowany przez NCN. Rada NCN przeznaczyła na ten cel kwotę 1 000 000 euro.

Harmonogram konkursu

  • Poziom międzynarodowy (dwuetapowy)

Zarówno na pierwszym, jak i na drugim etapie konkursu międzynarodowego, polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi przygotowuje w języku angielskim wniosek wspólny. Lider konsorcjum międzynarodowego składa wniosek wspólny w formie elektronicznej za pośrednictwem międzynarodowego systemu.

1 etap: 7 marca 2023 r. (14:00 CET) – termin składania wniosków wstępnych tzw. pre-proposals. Uwaga: na etapie składania wniosków wstępnych, polscy wnioskodawcy powinni skonsultować z NCN projekt budżetu (mailowo), nie składają jednak do NCN żadnych oficjalnych dokumentów;

2 etap: 4 lipca 2023 r. – termin składania wniosków pełnych tzw. full proposals.

  • Poziom krajowy (jednoetapowy)

Na poziomie krajowym polski zespół badawczy przygotowuje wniosek krajowy, dotyczący polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF. Budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym należy wyliczyć według kursu 1 EUR = 4,7244 PLN.

11 lipca 2023 r. (16:00 CEST) – termin składania wniosków krajowych NCN UNISONO przez polskie zespoły badawcze (do 7 dni od dnia złożenia wniosków pełnych na poziomie międzynarodowym).

  • Wyniki konkursu

Listopad 2023 r. – ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do dofinansowania.

Styczeń – marzec 2024 r. – rozpoczęcie realizacji projektów

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/jpiamr-distomos