Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze

NARODOWE CENTRUM NAUKI  we współpracy z Europejskim Partnerstwem na rzecz Bioróżnorodności  ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze mające na celu wspieranie ochrony bioróżnorodności w ekosystemach lądowych i morskich.

Tematem konkursu jest wiedza umożliwiająca identyfikację priorytetowych obszarów ochrony, tworzenie skutecznych i odpornych sieci ekologicznych, wzmacnianie ochrony opartej na gatunkach i zachowanie różnorodności genetycznej, wiele korzyści i kosztów ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów: synergie i kompromisy,  skuteczne zarządzanie i sprawiedliwe zarządzanie w celu zapewnienia śmiałych wyników ochrony.

Wniosek w konkursie mogą złożyć podmioty określone w ustawie o Narodowym Centrum Nauki (NCN)min.

  1. uczelnie;
  2. federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki

Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może być osoba, która w momencie składania wniosku krajowego posiada co najmniej stopień naukowy doktora

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie.

 Budżet NCN dla wszystkich polskich zespołów badawczych wyłonionych w konkursie wynosi 500 tys. euro. Otrzymane środki można przeznaczyć na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający 36 miesięcy.

Koszty w projekcie składają się z kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich.

Termin składania wspólnych wniosków wstępnych w systemie EPSS: 30 listopada 2021 r. (15:00 CET)

  • Wyniki konkursu
    • wrzesień/październik 2022 – ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do finansowania;
  • Rozpoczęcie realizacji projektów: 1 grudnia 2022 – 1 kwietnia 2023.

 

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie : https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-10-01-ogloszenie-konkursu-biodiversa-plus