Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

MAESTRO 14

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs MAESTRO 14 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w dowolnym obszarze określonym w jednym z 25 paneli dziedzinowych NCN.

Kierownikiem projektu badawczego może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora.

Budżet konkursu MAESTRO 14 wynosi 20 mln zł.

Czas trwania projektu może wynosić 36, 48 albo 60 miesięcy.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 września 2022 r. do godziny 16:00.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro14