Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Archiwum

Społeczna odpowiedzialność nauki II

Do 2 marca trwa nabór wniosków w programie „Społeczna odpowiedzialność nauki II”. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których celem jest popularyzacja nauki oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa. Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa.

Program składa się z dwóch modułów:

 • „Popularyzacja nauki” –  w ramach którego wspierana jest realizacja projektów polegających na:
  • popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz na promocji nauki,
  • organizacji przedsięwzięć ukazujących przydatność wiedzy naukowej w codziennym życiu,
  • organizacji przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej,
  • popularyzowaniu innowacyjnych rozwiązań w nauce i szkolnictwie wyższym;
 • „Wsparcie dla bibliotek naukowych” –  w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na utrzymaniu zasobów bibliotecznych o istotnym w skali kraju znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa, ich opracowywaniu i udostępnianiu w postaci elektronicznej.

Warunkiem udziału w programie jest przedstawienie projektu:

 • którego okres realizacji wynosi maksymalnie 24 miesiące; nie obejmuje działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa;
 • w którym wysokość dofinansowania ze środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę wynosi, w przypadku modułu:
  1. „Popularyzacja nauki” – nie więcej niż 1 000 000 zł,
  2. „Wsparcie dla bibliotek naukowych” – nie więcej niż 250 000 zł
   – przy czym dofinansowanie to nie może stanowić więcej niż 90% całkowitego kosztu realizacji projektu;
 • który nie obejmuje działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa;
 • w którym koszty pośrednie nie przekraczają 10% kosztów bezpośrednich dofinansowanych ze środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę;
 • który wskazuje konkretne i weryfikowalne rezultaty;
 • który posiada merytoryczne uzasadnienie dla jego realizacji.

Nabór wniosków w ramach programu trwa od dnia 1 lutego 2023 r. od godz. 8.00 do dnia 2 marca 2023 r. do godziny 16.00.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/spoleczna-odpowiedzialnosc-nauki-ii

Doskonała nauka II

1 lutego wystartował nabór wniosków w programie „Doskonała nauka II”. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty związane z organizacją konferencji naukowych i publikacją monografii naukowych. Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, przez organizację konferencji naukowych, wydawanie monografii naukowych lub ich tłumaczenie na języki kongresowe (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski).

Program składa się z następujących modułów:

 • „Wsparcie konferencji naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych;
 • „Wsparcie monografii naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na:
  • tłumaczeniu na języki kongresowe (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski) lub wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia tych osiągnięć do obiegu krajowego lub międzynarodowego, oraz
  • udostępnieniu monografii naukowych w Internecie, w ramach otwartego dostępu, w sposób nieodpłatny i bez technicznych ograniczeń.

Dofinansowanie z programu mogą otrzymać m.in. uczelnie, instytuty PAN, instytuty badawcze, instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, PAU, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego i inne jednostki  działające na rzecz upowszechniania nauki.

Wysokość dofinansowania ze środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę wynosi, w przypadku modułu:

 • „Wsparcie konferencji naukowych” – nie więcej niż 400 000 zł,
 • „Wsparcie monografii naukowych” – nie więcej niż 80 000 zł
  – przy czym dofinansowanie to nie może stanowić więcej niż 90% całkowitego kosztu realizacji projektu.

Nabór wniosków w ramach programu trwa od dnia 1 lutego 2023 r. od godz. 8.00 do dnia 2 marca 2023 r. do godziny 16.00.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/doskonala-nauka-ii

Otwarcie I etapu wezwania 2023programu Europejskie Partnerstwo w dziedzinie Metrologii

EURAMET (Europejskie Stowarzyszenie Krajowych Instytucji Metrologicznych, odpowiedzialne za realizację Partnerstwa w dziedzinie Metrologii) otworzył 1. etap wezwania 2023 w ramach programu Partnerstwo w dziedzinie Metrologii i zaprasza do zgłaszania propozycji tematów badawczych w następujących obszarach tematycznych:

 • Fundamental Metrology (Metrologia podstawowa)
 • Metrology for Industry (Metrologia dla przemysłu)
 • Metrology support for Regulation and Standards (Wsparcie metrologiczne dla regulacji i normalizacji)
 • Research Potential (Rozwijanie potencjału metrologicznego)

Etap 1. wezwania oferuje wszystkim zainteresowanym stronom możliwość wpływania na projekty badawczo-rozwojowe, podejmowane przez europejską społeczność metrologiczną, poprzez identyfikację wyzwań, problemów i potrzeb związanych z pomiarami. Zgłaszane propozycje powinny wpisywać się w zakres danego obszaru tematycznego. Propozycje mogą składać wszystkie zainteresowane strony, również spoza środowiska naukowego zajmującego się metrologią

Etap 2. jest fazą składania wniosków dotyczących wspólnych projektów badawczych. Do udziału w projektach kwalifikują się także podmioty zewnętrzne jako partnerzy finansowani, niefinansowani albo współpracownicy.

Składanie wniosków z propozycjami potencjalnych tematów badawczych możliwe jest poprzez stronę internetową EURAMET dedykowaną Partnerstwu w terminie do 20 lutego 2023 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/otwarcie-1-etapu-wezwania-2023-programu-europejskie-partnerstwo-w-dziedzinie-metrologii-european-partnership-on-metrology

EJP RD (V kokkurs 2023)

Informujemy, że 12 grudnia 2022 r. uruchomiono V międzynarodowy konkurs w ramach programu EJP RD pt. „Natural History Studies addressing unmet needs in Rare Diseases”.

Program EJP RD (European Joint Programme on Rare Diseases – Europejski wspólny program w obszarze chorób rzadkich) angażuje ponad 130 instytucji z 35 państw we współpracy, której celem jest stworzenie warunków dla korzystnej wymiany wiedzy i doświadczeń w obszarze opieki medycznej i innowacyjnych badań naukowych. EJP RD stawia sobie więc za cel przede wszystkim zmniejszenie rozproszenia prowadzonych działań, prowadzące do lepszego wykorzystania dostępnych danych i zasobów, a także przyspieszenie postępów w badaniach naukowych, co przełoży się na bezpośrednią pomoc dla osób cierpiących z powodu chorób rzadkich.

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Zakres tematyczny:

 • Estimation of disease prevalence;
 • Identification of biomarkers/companions for the diagnosis/prognosis of a RD;
 • Identification of biomarkers/indicators/predictors of a rare disease or group of disorders (e.g. having the same aetiology) onset/progression (including collection of genetic, physiological, environmental data or variables….);
 • Identification of relevant endpoints for future studies that include potential biomarkers, querying patient-reported outcomes (PROs) and quality-of-life measures to identify the most;
 • Identification of biomarkers/variables for therapeutic approaches (pharmacology, drug repurposing, gene therapy, RNA therapy, cell therapy, medical devices…).

It is possible to use cellular and animal models for validation of the new diagnostic approaches in the subtopics listed above where relevant.

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 euro.

Maksymalny budżet pojedynczego projektu nie może przekroczyć 200 000 euro, niezależnie od liczby partnerów z Polski w tym projekcie.

Rozpoczęcie naboru wniosków wstępnych: 12 grudnia 2021 r.

Zakończenie naboru wniosków wstępnych: 15 lutego 2023 r.

Rozpoczęcie naboru wniosków pełnych: koniec kwietnia 2023 r.

Zakończenie naboru wniosków pełnych: 14 czerwca 2023 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/ejp-rd-v-konkurs-2023

ERA4Health (konkurs CARDINNOV 2023)

Partnerstwo ERA4Health (Fostering an European Research Area for Health) jest kontynuacją programów typu ERA-NET (m.in. ERA CVD i HDHL) w nowej perspektywie finansowej Horyzont Europa. Program angażuje 31 instytucji z 23 państw we współpracy, której celem jest stworzenie warunków rozwoju i korzystnej wymiany wiedzy i doświadczeń oraz integracji źródeł finansowania badań w obszarze zdrowia w krajach partnerskich.

ERA4Health stawia sobie za cel:

 • Wsparcie badań medycznych, w tym klinicznych, związanych z zapobieganiem, diagnostyką i leczeniem;
 • Poprawę wykorzystania istniejących technologii medycznych w praktyce klinicznej;
 • Budowę potencjału, w szczególności w prowadzeniu IICS na skalę europejską;
 • Wdrożenie i rozwój Odpowiedzialnych Badań i Innowacji (RRI).

Informujemy, że w ramach partnerstwa ERA4Health 7 grudnia 2022 r. startuje międzynarodowy konkurs pt. „Research targeting development of innovative therapeutic strategies in cardiovascular disease (CARDINNOV)”.

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Zakres tematyczny:

1) Repair and/or regeneration of the heart and/or the blood vessels. The proposals should focus on:

 • The identification of integrative approach, clinically relevant, based on molecular and cellular levels and/or the link between these two levels. Poorly known mechanisms should be the focus of the proposal e.g. (but not limited to) the inflammatory reaction, the amyloid accumulation, endogenous mechanisms of repair, linked to thromboembolism and/or related to macrovascular compartment and autonomous nervous system.
 • And/or the development of cell and non-cell-based approaches in combination with bioactive biomaterials/ bioengineered patches or grafts.

2) Chronic heart failure and atrial fibrillation

 • The proposals should focus on the development of treatment strategies that can reverse the pathophysiology responsible for chronic heart failure (especially with preserved ejection fraction), atrial fibrillation and/or the both diseases. The therapeutic strategies should take into account patient comorbidities and their potential treatment.

Exclusion:

For both topics, research on cell therapy is strictly restricted to novel and innovative approaches.

 

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 250 000 euro.

Maksymalny budżet pojedynczego projektu nie może przekroczyć 400 000 euro, niezależnie od liczby partnerów z Polski w tym projekcie.

Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzajów prac przewidzianych w projekcie.

Rozpoczęcie naboru wniosków wstępnych: 9 grudnia 2022 r.

Zakończenie naboru wniosków wstępnych: 7 lutego 2023 r.

Rozpoczęcie naboru wniosków pełnych: 28 kwietnia 2023 r.

Zakończenie naboru wniosków pełnych: 15 czerwca 2023 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/era4health-konkurs-cardinnov-2023

CHIST – ERA konkurs na międzynarodowe projekty badawcze

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią CHIST-ERA European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze realizowane we współpracy z partnerami zagranicznymi, dotyczące następujących obszarów tematycznych:

 1. Security and Privacy in Decentralised and Distributed Systems (SPiDDS)
 2. Machine Learning-based Communication Systems, towards Wireless AI (WAI)

O finansowanie projektów mogą starać się konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie: Austrii, Belgii, Brazylii, Bułgarii, Czech, Estonii, Finlandii, Francji, Węgier, Irlandii, Izraela, Litwy, Łotwy, Luksemburga, Polski, Rumunii, Słowacji, Hiszpanii, Szwajcarii, Tajwanu, Turcji oraz Wielkiej Brytanii.

W konkursie CHIST-ERA Call 2022 można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Narodowe Centrum Nauki przyjmuje wnioski obejmujące wyłącznie badania podstawowe. Całkowity budżet przeznaczony przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. euro.

Termin składania wniosków wspólnych w systemie ESS: 2 lutego 2023

Termin składania wniosków krajowych w systemie OSF: 9 lutego 2023

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-11-02-ogloszenie-konkursu-chistera

Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe (1/1.1.1/2022)

Konkurs Szybka Ścieżka – Innowacje cyfrowe skierowany jest do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu cyberbezpieczeństwa, cyfryzacji przemysłu i cyfrowych technologii kreacyjnych. Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Dofinansowanie można przeznaczyć na: realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych.

Realizowane projekty powinny obejmować prace badawczo – rozwojowe mające na celu opracowanie, przetestowanie a także docelowo wdrożenie konkretnych produktów i technologii we wskazanych obszarach badawczych: cyberbezpieczeństwo, cyfryzacja przemysłu, cyfrowe technologie kreacyjne. Projekt dofinansowany w konkursie musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).

Całkowity budżet konkursu to 645 000 000 zł

Rozpoczęcie naboru wniosków:  19.10.2022

Zakończenie naboru wniosków: 4.11.2022, godz. 16.00

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:https://www.gov.pl/web/ncbr/11112022-szybka-sciezka-innowacje-cyfrowe

Konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki 

Narodowe Centrum Nauki ogłasza Konkurs na stanowiska:

Koordynatora Dyscyplin Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce

Koordynatora Dyscyplin Nauk Ścisłych i Technicznych

Koordynatora Dyscyplin Nauk o Życiu

Osoby zainteresowane aplikowaniem proszę o przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@ncn.gov.pl w terminie do 7 listopada 2022 r. W tytule wiadomości proszę podać numer referencyjny ogłoszenia UP/ZKD/30/2022

Szczegółowe informacja dostępne są na stronie: https://www.ncn.gov.pl/bip/index.php?id=737&p=776

 

Konkurs DUT Call 2022 w ramach Driving Urban Transitions

Międzynarodowy konkurs jest ogłaszany w ramach współfinansowanego partnerstwa Horyzont Europa Driving Urban Transitions,  w którym uczestniczy 27 krajów europejskich.

Celem konkursu DUT Call 2022 jest wspieranie ponadnarodowych projektów badawczych i/lub innowacyjnych dotyczących wyzwań z jakimi mierzą się miasta, aby przejść na bardziej zrównoważoną gospodarkę i funkcjonowanie. Tematyka konkursu podzielona jest na trzy ścieżki tematyczne: Positive Energy Districts (PED),  15-minutes City Pathway (15mC), Circular Urban Economies (CUE).

Dofinansowanie można przeznaczyć na: badania podstawowe, badania przemysłowe i prace rozwojowe.

Zakres tematyczny:

 • Positive Energy Districts Pathway (PED)

– PED topic 1: Energy communities – energy transition driven by civil society

– PED topic 2: Energy flexibility strategies – technological, legal, societal challenges

– PED topic 3: Energy efficiency in existing urban structures

 • 15-minutes City Pathway (15mC)

– 15mC topic 1: Strengthen the mix of urban functions and services

– 15mC topic 2: Foster sustainable options for personal mobility and logistics in urban outskirts (and beyond)

– 15mC topic 3: (Re)imagine urban public spaces and streets for vibrant, sustainable neighbourhoods

 • Circular Urban Economies Pathway (CUE)

– CUE topic 1: Urban Resource Sharing and Circularity

– CUE topic 2: Nature-based solutions (NBS)

– CUE topic 3: Urban food systems

Całkowity budżet konkursu to 1 425 000 EUR

Maksymalne wnioskowane dofinansowanie dla polskiego wnioskodawcy wynosi 475 000 EUR na projekt i jest niezmienne bez względu na liczbę polskich podmiotów.

Rozpoczęcie naboru wniosków: 21 września 2022

Zakończenie naboru wniosków: 21 listopada 2022

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/konkurs-dut-call-2022-w-ramach-driving-urban-transitions

OPUS 24

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs OPUS 24 na projekty badawcze. Konkurs OPUS 24 otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub trójstronnej w ramach programu Weave, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej.

Kierownikiem projektu badawczego może być osoba, która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę (nie musi posiadać stopnia doktora). W przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki kierownik projektu powinien posiadać przynajmniej jedną pracę opublikowaną lub przyjętą do druku lub przynajmniej jedno dokonanie artystyczne bądź artystyczno-naukowe.

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 25 paneli NCN.

W konkursie można ubiegać się o finansowanie projektów trwających od 12 do 48 miesięcy.

Budżet konkursu wynosi 350 mln zł.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 grudnia 2022 r. do godziny 16:00.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus24

Sonata 18

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs SONATA 18 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwające 12, 24 lub 36 miesięcy.

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 25 paneli NCN.

Budżet konkursu wynosi 120 mln zł.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 grudnia 2022 r. do godziny 16:00.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata18

Preludium Bis 4

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs PRELUDIUM BIS 4 skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Budżet projektów PRELUDIUM BIS 3 może obejmować środki na badania w wysokości  co najwyżej  300 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie. W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy.

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 25 paneli NCN

Konkurs PRELUDIUM BIS 4 wspiera międzynarodową mobilność doktorantów, którzy są zobowiązani do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Budżet konkursu wynosi 30 mln zł.

Nabór wniosków trwa do 15 grudnia 2022 r. do godziny 16:00.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludiumbis4

POLONEZ BIS 3

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs POLONEZ BIS 3 na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdzających z zagranicy. Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz które w okresie trzech lat poprzedzających datę otwarcia naboru wniosków w konkursie nie przebywały, nie były zatrudnione ani nie studiowały w Polsce dłużej niż 12 miesięcy łącznie.

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w dowolnym obszarze określonym w jednym z 25 paneli dziedzinowych NCN.

Środki finansowe przeznaczone na realizację projektów badawczych w ramach konkursu POLONEZ BIS 3 to 27 mln zł. Dofinansowanie można przeznaczyć na wynagrodzenie dla kierownika projektu oraz członków zespołu badawczego, w tym stypendia dla studentów lub doktorantów, oraz na pokrycie kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego, tj. aparatury oraz drobnego sprzętu naukowo-badawczego, materiałów, usług obcych, wyjazdów służbowych, udostępniania publikacji w otwartym dostępie i innych.

W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający 24 miesiące. Wnioskodawca może wskazać jako datę rozpoczęcia realizacji projektu 1 września, 1 października lub 1 listopada 2023 r.

Termin złożenia wniosków upływa 15 grudnia 2022 r. o godzinie 16:00 czasu polskiego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/polonez-bis3

Konkurs JTC Call 2022 w ramach Partnerstwa Water 4All

Agencje finansujące z całej Europy i zagranicy z przyjemnością ogłaszają konkurs na międzynarodowe projekty badawcze i innowacyjne w zakresie​ “Management of water resources for increased resilience, adaptation and mitigation to hydroclimatic extreme events”.

Międzynarodowy konkurs jest ogłaszany w ramach europejskiego współfinansowanego partnerstwa Water4All i będzie wspierać projekty badawcze i innowacyjne mające na celu dostarczanie wiedzy, modeli, podejść, narzędzi i metodologii, aby lepiej zrozumieć procesy hydrologiczne na różną skalę oraz by skuteczniej reagować na zdarzenia związane z wodą i zdarzeniami ekstremalnymi.

Dofinansowanie można przeznaczyć na: badania podstawowe, badania przemysłowe i prace rozwojowe.

Zakres tematyczny:

 • Resilience, adaptation and mitigation to hydroclimatic extreme events
 • Tools for water management in the context of hydroclimatic extreme events
 • Improved water governance in the context of hydroclimatic extreme events and international contexts

Całkowity budżet konkursu to 1 000 000 EUR

Maksymalne wnioskowane dofinansowanie przez pojedynczego polskiego Wnioskodawcę w projekcie wynosi 200 000 EUR

Rozpoczęcie naboru wniosków: 1 września 2022

Zakończenie naboru wniosków: 31 października 2022, godz.15:00

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/konkurs-jtc-call-2022-w-ramach-partnerstwa-water4all2

CHRIST – ERA ORD Call

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią CHIST-ERA European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze związane z otwartymi danymi badawczymi i oprogramowaniem z perspektywy ich możliwego ponownego wykorzystania.

W konkursie CHIST-ERA Call Open & Re-usable Research Data & Software (CHIST-ERA ORD Call) składane będą wnioski o finansowanie projektów badawczych w zakresie trzech obszarów tematycznych związanych z otwartą nauką:

 • Create, enrich or prepare ‘reference data sets’;
 • ‘Editorialization’ of data: Reduce the distance between data producer and expected or even unexpected data re-user;
 • Processes and tools to describe, share, reference, and archive software source code, with the goal to enhance reproducibility of research results.

O finansowanie projektów mogą starać się konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

W konkursie CHIST-ERA ORD Call można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, jak również można pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. EUR

Termin składania wniosków wspólnych w systemie ESS: 14 grudnia 2022 r.

Termin składania wniosków krajowych w systemie OSF: 21 grudnia 2022 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/chist-era-2022

SONATA BIS 12

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs SONATA BIS 12 na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w dowolnym obszarze określonym w jednym z 25 paneli NCN.

Budżet konkursu wynosi 120 mln zł.

W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający 36, 48 albo 60 miesięcy.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 września 2022 r. do godziny 16:00.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis12

MAESTRO 14

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs MAESTRO 14 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w dowolnym obszarze określonym w jednym z 25 paneli dziedzinowych NCN.

Kierownikiem projektu badawczego może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora.

Budżet konkursu MAESTRO 14 wynosi 20 mln zł.

Czas trwania projektu może wynosić 36, 48 albo 60 miesięcy.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 września 2022 r. do godziny 16:00.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro14

 

I konkurs HYDROSTRATEG

I konkurs Rządowego Programu Strategicznego Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”

Celem głównym Programu jest wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce, zaś cele szczegółowe Programu, to:

– Wzrost retencji i poprawa jakości wody (z wykorzystaniem zasad zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej).

– Wdrożenie nowych metod badania, obserwacji i narzędzi wspomagających monitoring i ocenę stanu ekosystemów wodnych i ekosystemów zależnych od wód.

– Zwiększenie stopnia wykorzystania dróg wodnych dla żeglugi śródlądowej, przy istniejących zasobach.

Środki na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie to 200 mln zł.

Minimalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 3 mln zł. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 25 mln zł.

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja, w skład których wchodzą jednostki naukowe, przedsiębiorcy lub inne podmioty.

W konkursie mogą zostać dofinansowane: • badania podstawowe, • badania przemysłowe, • eksperymentalne prace rozwojowe, • prace przedwdrożeniowe (działania obejmujące przygotowanie wyników do zastosowania w praktyce).

Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania.

Okres realizacji podany we wniosku projektu wynosi 3 lata z możliwością wydłużenia na etapie realizacji do 5 lat.

Wnioskodawca jest zobowiązany do wdrożenia wyników projektu w terminie trzech lat od zakończenia jego realizacji.

Harmonogram konkursu:

Rozpoczęcie naboru wniosków: 18 lipca 2022 r.

Zakończenie naboru wniosków: 31 października 2022 r., godz. 16:00

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/i-konkurs-rzadowego-programu-strategicznego-hydrostrateg-innowacje-dla-gospodarki-wodnej-i-zeglugi-srodladowej

Konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin HS i ST

Narodowe Centrum Nauki ogłasza Konkurs na stanowiska:

 • Koordynatora Dyscyplin Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce
 • Koordynatora Dyscyplin Nauk Ścisłych i Technicznych

Osoby zainteresowane aplikowaniem proszę o przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@ncn.gov.pl w terminie do 30 czerwca 2022 r. W tytule wiadomości proszę podać numer referencyjny ogłoszenia UP/ZKD/20/2022

Szczegółowe informacja dostępne są na stronie: https://www.ncn.gov.pl/bip/index.php?id=677&p=750

 

Konkurs nr 12/2022

Narodowe Centrum Nauki i Rozwoju ogłasza konkurs nr 12/2022 (Runda 1) na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa obejmuje sprecyzowane tematy na bazie zapotrzebowania zgłaszanego przez podmioty ustawowo odpowiedzialne za obszar bezpieczeństwa i obronności państwa.

Wnioskodawcą – uczestnikiem konkursu może być:

 1. w przypadku, gdy Projekt nie obejmuje prac rozwojowych – podmiot, o którym mowa w 37 ust. 1 pkt 1 Ustawy o NCBR;
 2. konsorcjum, tj. grupa podmiotów w rozumieniu art. 37 ust. 1 pkt 1a Ustawy o NCBR, z zastrzeżeniem, że w przypadku Projektu obejmującego prace rozwojowe, w skład konsorcjum musi wchodzić co najmniej jeden Przedsiębiorca.

Konsorcjum stanowi grupa podmiotów podejmująca wspólne przedsięwzięcie obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, działająca na podstawie Umowy konsorcjum i reprezentowana przez Lidera;

 1. centrum naukowo-przemysłowe w rozumieniu art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, działające na podstawie Umowy o utworzeniu centrum i reprezentowane przez Lidera;
 2. Przedsiębiorca spełniający kryterium podmiotowe, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 7, pkt 8 lub pkt 10 Ustawy, prowadzący działalność gospodarczą lub badawczo-rozwojową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • badania naukowe (do VI poziomu gotowości technologicznej);
 • badania naukowe i prace rozwojowe (do IX poziomu gotowości technologicznej).

Runda nr 1 obejmuje następujący katalog zakresów tematycznych istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa i obronności państwa:

 1. Opracowanie, implementacja i ocena bezpieczeństwa algorytmów postkwantowych pk. APQ.
 2. System amunicji programowalnej kal. 35 mm dla Okrętowego Systemu Uzbrojenia (OSU-35K) / SAP-35
 3. Wpływ wysiłku bojowego i transportu lotniczego na bezpieczeństwo nurków bojowych w trakcie realizacji podwodnych działań bojowych/ TULIPAN V
 4. Innowacyjny zintegrowany system diagnostyki polowej i stacjonarnej inwazji pasożytniczych, bakteryjnych i wirusowych na obszarach PKW (DIAGNOTROP)
 5. Opracowanie systemu oceny zdolności personelu latającego do służby w powietrzu na podstawie rejestracji parametrów układu krążenia podczas lotów oraz w warunkach symulowanego oddziaływania przeciążeń (SymuLBNP)

Konkurs nr 12/2022 nie ma określonej alokacji. Na etapie naboru wniosków NCBR nie może udzielić odpowiedzi na temat puli środków przeznaczonych na finansowanie projektów wyłonionych w ramach całego konkursu. Regulamin konkursu wskazuje ogólne zasady związane z aplikowaniem o środki finansowe na realizację projektów. W konkursie nie ma określonych limitów w zakresie minimalnej i maksymalnej kwoty środków kwalifikowalnych na jeden projekt. W konkursie nie występuje rozróżnienie poziomów finansowania w zależności od typu wnioskodawcy, czy wielkości przedsiębiorstwa. Wysokość środków finansowych potrzebnych na realizację konkretnego projektu określa Wnioskodawca.

Rozpoczęcie naboru wniosków: 13 czerwca 2022, godz. 9:00

Zakończenie naboru wniosków: 13 lipca 2022, godz. 16:00

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/konkurs-nr-122022

NUTRITECH (I konkurs)

I konkurs programu pn. Program rządowy NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.

Celem głównym programu jest zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia w perspektywie do roku 2030 poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, uwzględniając zasady zrównoważonego rozwoju.

Wnioski powinny wpisywać się w jeden z poniższych obszarów tematycznych:

T1. NUTRIGENOMIKA i BIOMEDYCYNA JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE WALKĘ Z  PRZEWLEKŁYMI CHOROBAMI NIEZAKAŹNYMI (M.IN. CHOROBAMI DIETOZALEŻNYMI).

T2. ŻYWNOŚĆ W LECZENIU I ZAPOBIEGANIU CHOROBOM.

T3. ASPEKTY TECHNOLOGICZNE I GOSPODARCZE PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA.

Do konkursu mogą przystąpić:

 • przedsiębiorstwa – samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu albo
 • przedsiębiorstwa – wchodzące w skład konsorcjum maksymalnie trzech przedsiębiorstw albo
 • przedsiębiorstwa i jednostki naukowe – wchodzące w skład konsorcjum, przy czym: w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa,

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację projektów, które mogą obejmować:

 • badania przemysłowe,
 • eksperymentalne prace rozwojowe,
 • prace przedwdrożeniowe (działania obejmujące przygotowanie wyników do zastosowania w praktyce).

Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania.

Całkowity budżet I konkursu to 100 mln zł.

Finansowanie realizacji projektu będzie miało formę dofinansowania udzielanego przez NCBR. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 mln zł.

Rozpoczęcie naboru wniosków: 6 lipca 2022 r.

Zakończenie naboru wniosków: 30 września 2022 r., godz. 16:00

Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 48 miesięcy.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/nutritech-i-konkurs

 

EUREKA nabór w roku 2022

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków do konkursu EUREKA w 2022 roku.

Celem inicjatywy EUREKA jest zwiększanie nowoczesności, produktywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego. W jej ramach finansowane są projekty realizowane przez co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych państw członkowskich. Projekty te muszą być ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie lub znaczące ulepszenie istniejącej technologii produkcyjnej, wdrożenie nowego produktu lub usługi.

Wnioskodawcą po stronie polskiej może być:

– Mikro/małe/średnie przedsiębiorstwo,

– Grupa podmiotów z mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą jako liderem, z udziałem uczelni/jednostki naukowej i/lub dużego przedsiębiorcy.

Alokacja dla polskich podmiotów wynosi 5 000 000 PLN. Wysokość dofinansowania projektu EUREKI przyznanego przez NCBR (w PLN) nie może przekraczać kwoty określającej udział polskiego partnera w budżecie projektu.

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel. Konkurs nie ma ograniczeń tematycznych.

Okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 36 miesięcy.

Rozpoczęcie naboru wniosków: 23 maja 2022 r.

Zakończenie naboru wniosków: 7 października 2022 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/eureka-nabor-w-roku-2022

TRANSCAN – 3 ERA – NET: Sustained collaboration of national and regional programmes in cancer research

Drugi konkurs w ramach programu TRANSCAN-3 (Joint Transnational  Call 2022) obejmuje finansowanie projektów z tematu: „Novel translational approaches to tackle the challenges of hard-to-treat cancers from early diagnosis to therapy”.

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych w zakresie tematycznym:

Aim 1) Identification/validation of novel early diagnostic approaches.

Aim 2) Identification/validation of novel therapeutic approaches.

Aim 3) Development of novel drug delivery strategies.

Budżet konkursu wynosi 600 000 euro na wszystkie projekty z udziałem polskich partnerów a maksymalny poziom dofinansowania na projekt to 200 000 euro.

Rozpoczęcie naboru wniosków wstępnych: 06/06/2022

Zakończenie naboru wniosków wstępnych: 18/07/2022; godz. 12.00

Czas trwania projektu nie może przekroczyć 3 lat.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/transcan-3-era-net-sustained-collaboration-of-national-and-regional-programmes-in-cancer-research

GOSPOSTRATEG – IX konkurs

Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG

Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Dziewiąty konkurs w ramach Programu obejmuje cały zakres Programu GOSPOSTRATEG, który podzielony został na cztery pułapki tematyczne:

 • obszar pułapki średniego dochodu i przeciętnego produktu;
 • obszar pułapki braku równowagi;
 • obszar pułapki demograficznej;
 • obszar pułapki słabości instytucji.

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja składające się wyłącznie z przedsiębiorstw, jednostek naukowych oraz podmiotów wdrażających, przy czym:

 • w skład konsorcjum wchodzą co najmniej dwie jednostki naukowe albo co najmniej jedna jednostka naukowa i co najmniej jedno przedsiębiorstwo,
 • w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jeden podmiot wdrażający zobowiązany do zastosowania w praktyce rozwiązania będącego wynikiem projektu.

Konsorcjum może się składać z minimum 3 i maksimum 5 podmiotów.

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań podstawowych, badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych (obowiązkowych w projekcie).

W ramach konkursu NCBR prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów obejmujących:

 • FAZĘ A, w ramach której możliwe jest finansowanie badań podstawowych, badań przemysłowych i prac rozwojowych,
 • FAZĘ B, w ramach której możliwe jest finansowanie wyłącznie prac przedwdrożeniowych.

Projekt może obejmować FAZĘ A i FAZĘ B albo tylko FAZĘ B.

Projekt może być realizowany przez maksymalnie 36 miesięcy.

Budżet konkursu wynosi 80 000 000 zł.

Rozpoczęcie naboru wniosków: 20 czerwca 2022 r.

Zakończenie naboru wniosków: 20 września 2022 r., do godz. 16:00

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/gospostrateg–ix-konkurs-na-projekty-otwarte

POLONEZ BIS 2

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs POLONEZ BIS 2 na 24-miesięczne projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdzających z zagranicy.

W konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenie dla kierownika projektu oraz członków zespołu badawczego, w tym stypendia dla studentów lub doktorantów, oraz na pokrycie kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego, tj. aparatury oraz drobnego sprzętu naukowo-badawczego, materiałów, usług obcych, wyjazdów służbowych, udostępniania publikacji w otwartym dostępie i innych.

Kierownikiem projektu badawczego POLONEZ BIS 2 może być osoba przyjeżdżająca z zagranicy, która zamierza prowadzić badania podstawowe w instytucji znajdującej się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoba ta musi spełniać dwa podstawowe warunki:

– doświadczenie naukowe: kierownik projektu musi posiadać stopień doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy,

– warunek mobilności: w okresie trzech lat poprzedzających dzień ogłoszenia konkursu  kierownik projektu nie przebywał, nie był zatrudniony ani nie studiował w Polsce dłużej niż 12 miesięcy łącznie.

Ponadto, kierownik projektu powinien w swoim dorobku naukowym posiadać co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę.

Budżet konkursu wynosi 55 mln zł.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 czerwca 2022 r. do godziny 16:00.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:  https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/polonez-bis2

EIG CONCERT – Japan 9 konkurs

European Interest Group (EIG) CONCERT-Japan jest międzynarodową wspólną inicjatywą wspierającą i rozwijającą współpracę w zakresie nauki, technologii i innowacji (STI) między krajami europejskimi a Japonią. W ramach tej inicjatywy odbyło się do tej pory 8 konkursów. Konsorcjum międzynarodowe powinno być złożone przynajmniej z trzech podmiotów: jednego z Japonii i dwóch z różnych krajów europejskich.

Zakres tematyczny konkursu: Design of Materials with Atomic Precision

Dofinansowanie udziału partnera(-ów) polskiego(-ich) nie powinno przekroczyć 200 000 EUR na projekt, i może zostać przeznaczone:

 • w organizacjach prowadzących badania i upowszechniających wiedzę – na badania podstawowe, badanie przemysłowe, prace rozwojowe
 • w przedsiębiorstwach – na badania przemysłowe, prace rozwojowe

Harmonogram konkursu:

Rozpoczęcie naboru wniosków: 9 maja 2022 r.

Zakończenie naboru wniosków wstępnych: 18 lipca 2022 r., 10:00 CEST

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/eig-concert-japan-9-konkurs

Najlepsi z najlepszych! 4.0

Zaproszenie do składania ofert w ramach III naboru ofert do projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.”

Przedmiotem postępowania jest zamówienie usługi nauczania lub kształcenia przyszłych kadr naukowych, celem której jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach. Wsparcie finansowe może być przeznaczone w szczególności na sfinansowanie uczestnictwa studentów w międzynarodowych zawodach, konkursach, konferencjach. Środki finansowe mogą być przeznaczone także na zakup materiałów i usług bezpośrednio związanych z celem konkursów, zawodów, konferencji międzynarodowych.

Wartość przewidzianych środków finansowych na realizację zadań w zakresie naboru ofert, w ramach których zostaną sfinansowane wybrane projekty dotyczące studentów lub zespołów studentów, wynosi 12 174 000,00 zł.

Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 12 miesięcy oraz wykraczać poza datę 30.06.2023 r.

Koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć:

80 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta;

320 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów.

O przyznanie środków finansowych w ramach projektu pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” może ubiegać się uczelnia, w której studiuje wybitnie uzdolniony student/studenci tworzący zespół i

który spełnia łącznie następujące warunki:

– jest studentem studiów I/II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich uczelni, która składa wniosek

– posiada udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2

– posiada pozytywną opinię opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności naukowej.

Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania uczelni należy złożyć w terminie do dnia 15.06.2022 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zaproszenie-do-skladania-ofert-w-ramach-iii-naboru-ofert-do-projektu-pozakonkursowego-o-charakterze-koncepcyjnym-pt-najlepsi-z-najlepszych-40-w-ramach-programu-operacyjnego-wiedza-edukacja-rozwoj-wspolfinansowanego-ze-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego

KDT Call 2021 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o uruchomieniu drugiego międzynarodowego konkursu w ramach partnerstwa Key Digital Technologies (KDT). Partnerstwo to jest bezpośrednim następcą wspólnego przedsięwzięcia ECSEL. Jego celem jest m.in.: przyczynienie się do silnego rozwoju przemysłu elektronicznego w Unii Europejskiej, zapewnienie dostępności komponentów i systemów elektronicznych dla kluczowych rynków, utrzymanie Europy w czołówce rozwoju technologii, wypełnienie luki pomiędzy badaniami a eksploatacją, wzmocnienie możliwości innowacyjnych i tworzenie zatrudnienia oraz wzrostu gospodarczego w UE.

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 500 000 euro.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

– badanie przemysłowe, prace rozwojowe (organizacja badawcza)

– badanie przemysłowe, prace rozwojowe (Przedsiębiorca)

Harmonogram konkursu:

Planowane rozpoczęcie naboru wniosków międzynarodowych: 3 maja 2022 r.

Zakończenie naboru wniosków międzynarodowych: 21 września 2022 r. godz. 17:00 CEST

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/kdt-call-2022

IV konkurs INFOSTRATEG

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza IV konkurs INFOSTRATEG na projekty tematyczne.

Konkurs obejmuje cztery tematy z zakresu tematycznego programu:

TEMAT 1. Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy,

TEMAT 5. Inteligentna maszyna do zbierania jabłek,

TEMAT 7. Inteligentny dyspozytor korespondencji,

TEMAT 8. Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej

Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Polski:

 • jednostki naukowe – samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu albo
 • przedsiębiorstwa – samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu

albo

 • konsorcja – składające się z maksimum 3 podmiotów:

-samych jednostek naukowych;

-samych przedsiębiorstw;

-przedsiębiorstw i jednostek naukowych

Liderem konsorcjum jest podmiot realizujący wdrożenie wyników projektu.

Całkowity budżet konkursu to 190 mln zł

W konkursie mogą zostać dofinansowanie prace:

 • badania podstawowe
 • badania przemysłowe
 • eksperymentalne prace rozwojowe
 • prace przedwdrożeniowe

Eksperymentalne prace rozwojowe i prace przedwdrożeniowe muszą być realizowane

Obligatoryjnie.

Harmonogram konkursu:

Rozpoczęcie naboru wniosków: 27 maja 2022 r.

Zakończenie naboru wniosków: 18 sierpnia 2022 r., godz. 16:00

Okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 36 miesięcy.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/iv-konkurs-infostrateg-na-projekty-tematyczne

III polsko-chiński konkurs bilateralny 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w Polsce oraz Ministerstwo Nauki i Technologii Chińskiej Republiki Ludowej (MOST) ogłosiły wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe w celu zacieśnienia współpracy polskich i chińskich zespołów badawczych.

Wnioski powinny wpisywać się w jeden z poniższych obszarów tematycznych:

 1. ICT,
 2. Energy technology, including new energy development, clean coal utilization, sustainable energy use,
 3. Environmental technology, including environmental engineering, water resources management, pollution and deforestation prevention and treatment,
 4. Material science, including biomaterials, nanomaterials, inorganic non-metallic materials.

Maksymalne dofinansowanie na projekt wynosi 500 .000 euro (dla polskich partnerów) – może zostać przeznaczone na badania przemysłowe i prace rozwojowe.

Wynikiem prac realizowanych w ramach dofinansowanych projektów powinny być rozwiązania gotowe do praktycznego zastosowania, mające potencjał rynkowy dla Polski.

Harmonogram konkursu:

Rozpoczęcie naboru wniosków:  6 maj 2022 r.

Zakończenie naboru wniosków: 30 czerwca 2022 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/iii-polsko-chinski-konkurs-bilateralny2

EUREKA Photonics Call 2022 Mirror Group/ Photonics 21

Konkurs oferuje możliwość finansowania badań i prac rozwojowych skoncentrowanych na zintegrowanych czujnikach fotonicznych nowej generacji.

Podstawowym kryterium nadania projektowi statusu projektu EUREKI jest jego

innowacyjność, realna perspektywa na opracowanie i podjęcie produkcji nowego

wyrobu, wdrożenie nowej technologii lub usługi, szansa na komercyjną sprzedaż

rynkową rezultatów projektu.

Wnioskodawcami po stronie polskiej mogą być:

– Mikro/małe/średnie przedsiębiorstwa,

– Grupy podmiotów z mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą jako liderem, z udziałem uczelni/jednostki naukowej i/lub dużego przedsiębiorcy.

Projekty EUREKA/Photonics21 Mirror Group muszą spełniać łącznie następujące kryteria podstawowe:

– być realizowane we współpracy międzynarodowej

– dotyczyć jednego z następujących tematów: fotoniczne układy scalone, fotoniczne czujniki kwantowe, wykrywanie hybrydowe (łączenie dwóch lub więcej metod wykrywania – z których przynajmniej jedna pochodzi z dziedzina fotoniki – aby umożliwić nowe zastosowania sensorów lub w znacznym stopniu ulepszać istniejące).

Dofinansowanie realizacji projektu EUREKA/Photonics21 Mirror Group przyznane Wnioskodawcy nie może przekroczyć:

 1. a) w przypadku wnioskodawcy wielopodmiotowego, czyli grupy podmiotów lub grupy przedsiębiorców: 1 500 000 PLN, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie przyznane podmiotowi wchodzącemu w wkład wnioskodawcy nie może przekroczyć 750 000 PLN;
 2. b) w przypadku wnioskodawcy indywidualnego, czyli przedsiębiorcy: 750 000 PLN.

Okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 36 miesięcy.

Harmonogram konkursu:

Rozpoczęcie naboru wniosków: 14 kwietnia 2022 r.

Zakończenie naboru wniosków: 27 czerwca 2022 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/eureka-photonics-call-2022-mirror-groupphotonics21

X konkurs polsko – tajwański

Narodowe Centrum Badan i Rozwoju (NCBR) wraz z Ministry of Science and Technology (MOST) zapraszają do udziału w dziesiątym polsko-tajwańskim konkursie na dwustronne projekty badawcze. Konkurs skierowany jest do organizacji badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw z Polski i Tajwanu. Konsorcja złożone z partnerów polskich i tajwańskich mają możliwość uzyskania w konkursie dofinansowania na aplikacyjne projekty badawcze trwające maksymalnie trzy lata. Projekty mogą obejmować badania w obszarach, m. in., efektywności energetycznej, inżynierii  materiałowej, inteligentnego transportu, cyberbezpieczeństwa i badań kosmicznych.

Nabór wniosków podzielony jest na dwie ścieżki. Zależnie od ścieżki, wnioski składać mogą:

 • dla ścieżki 1: organizacja badawcza lub grupa podmiotów złożona z organizacji badawczych,
 • dla ścieżki 2: przedsiębiorstwo (mikro-, małe lub średnie) lub grupa podmiotów złożona z organizacji badawczych i przedsiębiorstw lub z samych przedsiębiorstw.

Budżet po stronie polskiej wynosi ok. 5,8 mln zł, z podziałem na ścieżkę 1 i 2:

 • dla ścieżki 1 maksymalna alokacje wynosi 2 mln zł
 • dla ścieżki 2 maksymalna alokacja wynosi 3,8 mln zł

Badania podstawowe mogą być finansowanie wyłącznie w Ścieżce 1, w zakresie niezbędnym do wykonania badań przemysłowych lub prac rozwojowych, a ich udział nie może przekraczać 15% kosztów kwalifikowalnych projektu.

W przypadku organizacji badawczej, dofinansowanie realizacji projektu może wynosić do 100% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku gdy projekt jest realizowany w ramach jej działalności niegospodarczej.

Harmonogram konkursu:

Rozpoczęcie naboru wniosków: 06.04.2022 r.

Zakończenie naboru wniosków: 15.06.2022 r.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/x-konkurs-polsko-tajwanski

NEON

NCBR i PKN ORLEN ogłaszają Wspólne Przedsięwzięcie pod nazwą NEON –  polegające na  wsparciu badań naukowych oraz prac rozwojowych dla przemysłu rafineryjno – petrochemicznego.

Konkurs I dotyczy celu szczegółowego: Rozwój rozwiązań i technologii związanych z pozyskiwaniem i przetwarzaniem biomasy. Cel ten realizowany jest  poprzez: następujące zagadnienia badawcze:

Zagadnienie I.1.:              Systemy produkcji i selekcji biomasy z wykorzystaniem offset CO2

Zagadnienie I.2.:              Technologie produkcji biokomponentów zaawansowanych z wykorzystaniem Surowców wskazanych w Aneksie IXA do dyrektywy RED II i prognozowanych zmian w zapisach dyrektywy RED III

Zagadnienie I.3.:              Biologiczne i biochemiczne technologie otrzymywania wodoru

Kwota środków przeznaczonych na finansowanie Projektów wyłonionych w ogłaszanym Konkursie to 35 mln zł.

Wartość finansowania dla jednostek naukowych niebędących przedsiębiorstwami, na realizację prac w projekcie wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych.

Harmonogram konkursu:

– Rozpoczęcie naboru wniosków: 18 maja 2022 r.

– Zakończenie naboru wniosków: 4 lipca 2022 r., do godz. 16:00

Maksymalny okres realizacji 48 miesięcy.

Ważne informacje o konkursie:

o             W razie podjęcia przez PKN ORLEN decyzji o wdrożeniu Rezultatu Projektu w działalności PKN ORLEN, Wykonawca będzie zobowiązany przenieść swój udział we wspólnym prawie do Rezultatu Projektu na PKN ORLEN, przy czym cena za przeniesienie udziału będzie równa wartości udziału finansowego Wykonawcy w całkowitej kwocie kosztów kwalifikowalnych (wkład własny i dofinansowanie NCBR), a w przypadku wątpliwości potwierdzenie rynkowości ceny zostanie dokonane przez rzeczoznawcę.

o             W przypadku gdy PKN ORLEN podejmie decyzję o niewdrażaniu Rezultatów Projektu, Wykonawca zobowiązany jest do wdrożenia Rezultatów Projektu poprzez:

1)            wprowadzenie Rezultatów Projektu do własnej działalności poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych Rezultatów Projektu lub

2)            udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z Rezultatów Projektu na rzecz osób trzecich przy czym uprawnionymi do udzielenia licencji na korzystanie z Rezultatu Projektu na rzecz osób trzecich są PKN ORLEN oraz Wykonawca, a  korzyści uzyskane z tytułu udzielenia licencji, podlegają podziałowi w stosunku do udziałów poszczególnych współuprawnionych we wspólnych prawach do Rezultatu Projektu lub

3)            sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do Rezultatów Projektu w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy. Zobowiązanie do wprowadzenia Rezultatów Projektu do działalności gospodarczej nie dotyczy sytuacji gdy nabywcą praw jest PKN ORLEN.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/neon–i-konkurs

RID II

Wspólne Przedsięwzięcie NCBR – GDDKiA pn. Rozwój Innowacji Drogowych – RID konkurs II, ukierunkowane jest na wsparcie badań, które mogą być wykorzystane do rozwoju i unowocześnienia procesów realizowanych w działalności podstawowej GDDKiA związanej z rozwojem sieci drogowej oraz utrzymaniem i rozbudową istniejących dróg krajowych.

Do konkursu mogą przystąpić jednostki naukowe lub konsorcja składające się wyłącznie z jednostek naukowych.

Dofinansowanie udzielane przez NCBR i wynagrodzenie wypłacane przez GDDKiA przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują (prace B+R):

– badania podstawowe, przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe.

W ramach projektu obligatoryjne są badania przemysłowe albo eksperymentalne prace rozwojowe.

Zakres tematyczny:

OBSZAR TEMATYCZNY: TECHNOLOGIA BUDOWY ORAZ REMONTU DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH

Zagadnienie 1F: Diagnostyka sprężonych oraz cięgnowych drogowych obiektów inżynierskich, z uwzględnieniem doboru systemów monitoringu

OBSZAR TEMATYCZNY: PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W OPARCIU O NAJEFEKTYWNIEJSZE METODY BADAWCZE

Zagadnienie 2C: Wzorcowa metoda oceny inwestycji drogowej na etapie STEŚ uwzględniająca zasady zrównoważonego rozwoju w całym cyklu życia drogi.

Zagadnienie 2D: Metody prowadzenia badań i doboru rozwiązań geotechnicznych dotyczących inwestycji drogowych

OBSZAR TEMATYCZNY: METODYKA PROJEKTOWANIA I ZARZĄDZANIA SIECIĄ DROGOWĄ

Zagadnienie 4G: Materiały, wyroby budowlane i technologie w inwestycjach drogowych, spełniające wymagania gospodarki w obiegu zamkniętym.

Zagadnienie 4H: Innowacyjne metody redukcji hałasu drogowego i zasady ich stosowania

Zagadnienie 4I: Metody pozyskiwania i wykorzystania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) zlokalizowanych w pasie drogowym.

Okres realizacji od 18 do 24 miesięcy.

Budżet konkursu: 11,6 mln PLN.

Harmonogram konkursu:

Rozpoczęcie naboru wniosków: 6 maja 2022 r.

Zakończenie naboru wniosków: 8 lipiec 2022 r. , godz. 16:00

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/rid-ii2

VIII konkurs w ramach Współpracy Polska-Izrael

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu (Israel Innovation Authority) ogłosiły ósmy wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe. Temat konkursu dotyczy wszystkich technologicznych obszarów. Dofinansowanie będzie przeznaczone na wsparcie projektów, które mają na celu wypracowanie innowacyjnych rozwiązań gotowych do praktycznego zastosowania, mających potencjał rynkowy dla Polski, Izraela i Europy.

Wnioskodawcą może być:

 • przedsiębiorstwo (mikro/małe/średnie),
 • grupy podmiotów składające się z przedsiębiorstw (jw.) lub z przedsiębiorstw/a (jw.) i organizacji prowadzących/ej badania i upowszechniających/ej wiedzę.

Partnerem polskiego wnioskodawcy powinien być podmiot z Izraela.

Alokacja dla polskich podmiotów wynosi 2 000 000 zł.

Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzajów prac przewidzianych w projekcie.

Przyznane Wnioskodawcy dofinansowanie realizacji projektu nie może przekroczyć:

 • w przypadku wnioskodawcy indywidualnego, czyli MŚP: 500 000 zł,
 • w przypadku wnioskodawcy wielopodmiotowego, czyli grupy podmiotów: 1 000 000 zł, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie przyznane pojedynczemu podmiotowi wchodzącemu w wkład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 000 zł.

Harmonogram konkursu:

 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 29.03.2022 r.
 • Zakończenie naboru wniosków: 29.06.2022 r. (godz. 12:00)

Budżet całego projektu międzynarodowego musi być podzielony między konsorcjantów w ten sposób, aby udział podmiotów wynosił minimum 30% całkowitego kosztu projektu.

Każdy z partnerów konsorcjum międzynarodowego ubiega się dofinansowanie projektu w swoim kraju i składa wniosek o dofinansowanie zgodnie z krajową procedurą.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/viii-konkurs-w-ramach-wspolpracy-polska-izrael

LIDER XIII

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest wsparcie rozwoju kadry naukowej w szczególności przez finansowanie programów adresowanych do młodych naukowców, zmierzających do podnoszenia kompetencji w zakresie samodzielnego planowania, zarządzania oraz kierowania zespołem badawczym, poprzez realizację projektów badawczych (o charakterze badań aplikacyjnych i rozwojowych), których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Program adresowany jest do osób, które:

–  są doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat i są zatrudnione w podmiocie o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

– są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia,

– dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER,

– pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego,

– posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce albo są obywatelami Unii Europejskiej, którzy przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące, a ich pobyt jest zarejestrowany.

Okres realizacji Projektu nie może być krótszy niż 12 miesięcy i dłuższy niż 36 miesięcy.

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 80 mln PLN, z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania.

Harmonogram konkursu:

 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 23.05.2022 r.
 • Zakończenie naboru wniosków: 30.06.2022 r. do godz. 16:15

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/lider-xiii

STEM Impact Award

Ruszył kolejny nabór wniosków w konkursie o krótkoterminowe stypendia do USA Fulbright STEM Impact Award 2022-23.
STEM Impact Award to program dla osób kierujących projektami badawczymi z obszarów STEM (ang. science, technology, engineering, mathematics). Podczas stypendium trwającego od 2 do 6 tygodni laureaci konkursu będą mieli okazję zrealizować własny projekt badawczy i/lub dydaktyczny oraz poszerzyć wiedzę z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych w jednej z wybranych instytucji w Stanach Zjednoczonych.

Oferta skierowana jest do specjalistów, którzy zarządzają projektami badawczymi oraz nadzorują pracę innych badaczy. Poszukujemy kreatywnych, otwartych i proaktywnych osób, które nie tylko przyczynią się do rozwoju nauki w Polsce i USA, ale będą także inicjatorami społecznych zmian – liderami międzykulturowego dialogu.

Nabór wniosków trwa do 27 maja 2022 r. Wyjazd możliwy jest najwcześniej w połowie lutego 2023 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://fulbright.edu.pl/stem-impact-award/

OPUS 23

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs OPUS 23 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej.

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 25 paneli NCN.

Kierownikiem projektu badawczego może być osoba, która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę. W przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki kierownik projektu powinien posiadać przynajmniej jedną pracę opublikowaną lub przyjętą do druku lub przynajmniej jedno dokonanie artystyczne bądź artystyczno-naukowe.

Budżet konkursu wynosi 400 mln zł.

Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 albo 48 miesięcy.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 czerwca 2022 r. do godziny 16:00. Planowany termin uruchomienia formularzy w systemie OSF to 28 marca 2022 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus23

PRELUDIUM 21

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs PRELUDIUM 21 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

Kierownikiem projektu składanego w konkursie PRELUDIUM może być osoba, która w dniu, w którym upływa termin składania wniosków nie posiada stopnia naukowego doktora. Kierownikiem projektu PRELUDIUM można być tylko raz.

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 25 paneli NCN.

Budżet konkursu wynosi 30 mln zł.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 czerwca 2022 r. do godziny 16:00.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium21

M-ERA.NET 3 Call 2022

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków w programie M-ERA.NET 3 Call 2022. Celem programu jest koordynacja badań naukowych i prac rozwojowych, co przyczyni się do zbudowania silnego środowiska naukowego i wzmocnienia europejskiej gospodarki dzięki wykorzystaniu innowacyjnych materiałów i technologii materiałowych. Międzynarodowe projekty finansowane w ramach M-ERA.NET 3 będą łączyć badania materiałowe z potrzebami przemysłowymi poprzez stymulowanie nowych produktów i procesów produkcyjnych oraz rozwijanie synergii, które mogą być bardzo skuteczne w osiąganiu symbiozy przemysłowej.

Alokacja środków w konkursie wynosi 2,0 mln EUR.

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na badania przemysłowe i prace rozwojowe.

Konkurs 2022 obejmuje następujące obszary tematyczne:

 • Materiały na energię
 • Innowacyjne powierzchnie, powłoki i interfejsy
 • Kompozyty o wysokiej wydajności
 • Materiały funkcjonalne
 • Nowe strategie dla zaawansowanych technologii materiałowych do zastosowań zdrowotnych
 • Materiały dla elektroniki

Harmonogram konkursu:

Rozpoczęcie naboru wniosków: 15 marca 2022

Zakończenie naboru wniosków: 15 czerwca 2022

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/m-eranet-3-call-2022

EUREKA Danube Call 2022

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs Eureka Danube Call 2022.

Celem inicjatywy EUREKA jest zwiększanie nowoczesności, produktywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego. W jej ramach finansowane są projekty realizowane przez co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych państw członkowskich. Projekty te muszą być ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie lub znaczące ulepszenie istniejącej technologii produkcyjnej, wdrożenie nowego produktu lub usługi oraz muszą mieć cywilny cel.

Wnioskodawcą po stronie polskiej może być:

– Mikro/małe/średnie przedsiębiorstwo,

– Grupa podmiotów z mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą jako liderem, z udziałem uczelni/jednostki naukowej i/lub dużego przedsiębiorcy.

Alokacja dla polskich podmiotów wynosi 5 000 000 PLN. Wysokość dofinansowania projektu EUREKI przyznanego przez NCBR (w PLN) nie może przekraczać kwoty określającej udział polskiego partnera w budżecie projektu.

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 36 miesięcy.

Rozpoczęcie naboru wniosków: 1 marca 2022 r.

Zakończenie naboru wniosków: 30 czerwca 2022 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/eureka-danube-call-2022

INNOGLOBO

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłasza II konkurs w ramach Programu INNOGLOBO, który ma za zadanie umożliwić podmiotom z Polski nawiązanie współpracy badawczo-rozwojowej (w zakresie różnorodnych obszarów tematycznych) z partnerami zagranicznymi z tych państw świata, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne, a NCBR nie organizuje regularnie konkursów dwustronnych.

W ramach konkursu wnioskodawcy mają możliwość uzyskania finansowania na realizację projektów międzynarodowych o zróżnicowanych budżetach, dotyczących różnorodnych obszarów tematycznych, także zupełnie niszowych. Wymogami stawianymi aplikacjom konkursowym są m.in.: uczestnictwo w projekcie przynajmniej jednego partnera zagranicznego, z którym polski wnioskodawca zawrze umowę konsorcjum międzynarodowego oraz wpisywanie się zakresu tematycznego projektu w aktualną Listę Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Aktualna lista dostępna jest na stronie https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/krajowe-inteligentne-specjalizacje .

Wnioskodawcami po stronie polskiej mogą być:

– Organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę

– Mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa

– Grupy podmiotów

Okres realizacji projektów kwalifikujących się do dofinansowania w konkursie w ramach

Programu INNOGLOBO może wynosić od 24 do 36 miesięcy.

Budżet NCBR przeznaczony na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w ramach 2. konkursu Programu INNOGLOBO wynosi 10 mln zł.

Dla organizacji badawczych (nie będących przedsiębiorcą) poziom dofinansowania – do 100 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

Udział środków finansowych, pochodzących sumarycznie od wszystkich konsorcjantów

zagranicznych w projekcie międzynarodowym złożonym w 2. konkursie INNOGLOBO,

powinien stanowić minimum 30% a maksimum 70% całkowitego budżetu konsorcjum

międzynarodowego przeznaczonego na realizację tego projektu.

Udział środków finansowych Wnioskodawcy polskiego (w przypadku konsorcjum

krajowego sumaryczny udział wszystkich konsorcjantów) w projekcie

międzynarodowym, złożonym w 2. konkursie INNOGLOBO, powinien stanowić minimum

30% a maksimum 70% całkowitego budżetu konsorcjum międzynarodowego

przeznaczonego na realizację tego projektu.

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Rozpoczęcie naboru wniosków: 01.03.2022

Zakończenie naboru wniosków: 30.09.2022

Szczegółowe informacje zawarte są na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/ii-konkurs-w-ramach-programu-innoglobo

Nowe technologie w zakresie energii

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza II konkurs: Nowe technologie w zakresie energii Program został przygotowany, by wspierać osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski, poprzez wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo energetyczne kraju i zwiększających konkurencyjność polskiej gospodarki, co w efekcie powinno się przyczynić do zwiększenia się o 20-50% (w stosunku do poziomu z roku 2020) udziału energii pochodzącej z OZE w ogólnym miksie energetycznym kraju. Cele szczegółowe  Programu, w które wpisuje się zakres tematyczny konkursu to:

– C1 wzrost potencjału przemysłu energetyki odnawialnej (w tym prosumenckiej);

– C2 rozwój inteligentnej infrastruktury sieciowej (energetycznej);

– C3 obniżenie emisyjności energetyki poprzez zwiększenie wykorzystania surowców     biodegradowalnych oraz produktów odpadowych.

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja – składające się z maksimum 3 podmiotów: przedsiębiorstw i jednostek naukowych w skład których wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo i co najmniej jedna jednostka naukowa. Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

Dofinansowanie można przeznaczyć na wykonanie studium wykonalności, realizację badań podstawowych, przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych.

Projekt musi być realizowany w podziale na 3 fazy, obejmujące:

Faza I – opracowane studium wykonalności techniczno-ekonomiczne wskazujące na zasadność realizacji propozycji będącej przedmiotem wniosku o dofinansowanie, czas realizacji do 9 miesięcy,

Faza II – osiągnięcie min. 6 poziomu gotowości technologicznej (TRL 6) propozycji będącej przedmiotem wniosku o dofinansowanie; czas realizacji do 2 lat,

Faza III – osiągnięcie co najmniej 8 poziomu gotowości technologicznej (TRL 8) propozycji będącej przedmiotem wniosku o dofinansowanie, czas realizacji do 3 lat.

Zakres tematyczny:

OBSZAR TEMATYCZNY nr T1 – Energetyka solarna

OBSZAR TEMATYCZNY nr T5 – Energetyczne wykorzystanie odpadów i ciepła z gazów poprocesowych

OBSZAR TEMATYCZNY nr T6 – Energetyczne wykorzystanie ciepła geotermalnego (geotermia)

Całkowity budżet konkursu to 393 mln zł.

Rozpoczęcie naboru wniosków: 1 kwietnia 2022 r.

Zakończenie naboru wniosków: 30 czerwca 2022 r., godz. 16:00

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/nowe-technologie-w-zakresie-energii-ii-konkurs

GOSPOSTRATEG – VII konkurs

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór do Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG

Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Ósmy konkurs w ramach Programu ma na celu wybór wykonawców tzw. projektu zamawianego i obejmuje jedno zagadnienie badawcze zgłoszone przez Ministerstwo Infrastruktury.

Konkurs w ramach Programu GOSPOSTRATEG obejmuje jedno zagadnienie badawcze  pn. Opracowanie polskiej bazy scenariuszy drogowych umożliwiających testowanie systemów percepcji dla autonomicznych pojazdów – BAT.

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja składające się z jednostek naukowych, spółek prawa handlowego, fundacji oraz stowarzyszeń

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań podstawowych, badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych (obowiązkowych w projekcie).

Budżet konkursu wynosi 10 000 000 zł.

Rozpoczęcie naboru wniosków: 29 marca 2022 r.

Zakończenie naboru wniosków: 31 maja 2022 r., do godz. 16:00

Projekt może być realizowany przez maksymalnie 36 miesięcy.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/gospostrateg–viii-konkurs-na-projekty-zamawiane

JPI UE – China 2022

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią Joint Programming Initiative Urban Europe (JPI Urban Europe) i National Natural Science Foundation of China (NSFC), ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze ERA-Net Cofund Urban Accessibility and Connectivity Sino-European Joint Call for Proposals (EN-UAC Sino-European Call), dotyczące dwóch obszarów tematycznych związanych z rozwojem miast i obszarów zurbanizowanych:

– Sustainable Urban Logistics in the Age of Digitisation

– Strengthening Climate-neutral Mobility

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z:

– co najmniej dwóch zespołów badawczych pochodzących z co najmniej dwóch europejskich krajów     biorących udział w konkursie oraz

– co najmniej dwóch (a maksymalnie trzech) zespołów badawczych pochodzących z Chin.

Kraje uczestniczące w konkursie: Belgia, Chiny, Dania, Francja, Holandia, Polska, Rumunia, Słowenia,  Szwecja

Harmonogram konkursu:

Termin składania wniosków wspólnych skróconych (tzw. pre-proposals): 12 kwietnia 2022 r., 14:00: CEST

Zaproszenie do składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals): lipiec 2022 r.

Termin składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals): 13 września 2022, 14:00 CEST (Europa), 14 września 2022 r. 16:00 CST (Chiny).

Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 20 września 2022 r.

Wyniki konkursu: grudzień 2022 r.

W konkursie EN-UAC Sino-European Call można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. EUR.

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/jpi-ue-china-2022

 

NAWA Program ULAM

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej  NAWA ogłasza  Program Ulam NAWA –  im. Stanisława Ulama

Celem programu jest zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Program pozwala na przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich jednostek i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę. W ramach Programu możliwe będzie zaproszenie badaczy z zagranicy, bez względu na wiek, reprezentowaną dziedzinę czy kraj pochodzenia, w tym polskich naukowców pracujących na stałe za granicą (mogą oni stanowić maksymalnie do 10% Stypendystów w naborze). Uczelnie oraz instytuty naukowe oraz badawcze mogą zaprosić do Polski specjalistów z priorytetowych dla nich dziedzin, którzy w znaczący sposób rozwiną prowadzone przez daną instytucję badania naukowe, wzmocnią dydaktykę, czy też wesprą instytucję w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty.

Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy, a beneficjent w ramach Programu otrzyma na czas pobytu comiesięczne stypendium w wysokości 10000 PLN oraz dodatek mobilny, który pozwoli na pokrycie kosztów organizacji podróży.

W ramach programu Ulam NAWA możliwe są przyjazdy, których celem jest:

– prowadzenie badań naukowych

– odbycie stażu podoktorskiego

– pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej

Jako uzupełnienie powyższych aktywności, przyjazd może obejmować również prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Nabór wniosków w programie będzie prowadzony w terminie od 10 lutego do 10 maja 2022 roku do godz. 15 czasu lokalnego (Warszawa).

Całkowita suma przeznaczona w tym roku na nabór programu wynosi 15 mln zł, przy czym NAWA zastrzega sobie możliwość zwiększenia środków.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie : https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/ulam-nawa-wspieramy-przyjazdy-naukowcow-z-zagranicy

MINIATURA 6

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 6 na pojedyncze działania naukowe z zakresu badań podstawowych , w konkursie naukowcy mogą zdobyć środki na przeprowadzenie działań naukowych, których rezultaty pomogą im przygotować projekty badawcze i następnie ubiegać się o ich sfinansowanie w konkursach NCN lub innych konkursach grantowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

Badaczem wskazanym do realizacji działania naukowego może być osoba, która:

 1. uzyskała stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r.
 2. jest zatrudniona przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę na dzień złożenia wniosku;
 3. nie kierowała i nie kieruje realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;
 4. nie jest laureatem konkursów na stypendia doktorskie ETIUDA lub na staże (w tym FUGA i UWERTURA) finansowane ze środków NCN;
 5. nie jest wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki;
 6. posiada w swoim dorobku naukowym co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Zakres tematyczny wniosku powinien dotyczyć realizacji pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego.

Na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy można otrzymać od 5 000 do 50 000 zł.

Wnioski o finansowanie działań naukowych w konkursie MINIATURA można składać od 1 lutego do 31 lipca 2022 r. do godziny 16.00 za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.

Szczegółowe informacje na stronie  NCNhttps://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-02-01-szosta-edycja-miniatura-otwarta

4th EU-LAC Joint Call in STI 2022

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  ogłasza konkurs 4th EU-LAC Joint Call in STI 2022, którego organizatorem jest The EU-LAC Interest Groupt  i  ma na celu nawiązanie trwałej, wielostronnej współpracy naukowej między naukowcami z Europy, Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

Jego wyniki mają przyczynić się do wdrażania czterech filarów tematycznych wspólnej przestrzeni badawczej utworzonej pomiędzy Unią Europejską a Krajami Ameryki Łacińskiej i Karaibów, jakimi są: mobilność naukowców, dostępność do międzynarodowej infrastruktury badawczej, rozwijanie współpracy badawczej w zakresie odpowiedzi na globalne wyzwania oraz tworzenie innowacji.

Partnerami programu są: Austria, Boliwia, Brazylia, Dominikana, Niemcy, Włochy, Panama, Peru, Portugalia, Hiszpania, Turcja, Urugwaj.

Tematy konkursu:

ZDROWIE

Zdrowie I – Medycyna spersonalizowana.

Zdrowie II – Regionalne centra UE-LAC: integracja infrastruktur badawczych na rzecz zdrowia i chorób

             RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA

Infrastruktury badawcze dotyczące różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych

Budżet konkursu:

600 000 EUR

Dofinansowanie udziału polskiego podmiotu nie powinno przekroczyć 100 000 EUR.

 Harmonogram konkursu:

 • Data ogłoszenia konkursu: 24 stycznia 2022
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 24 stycznia 2022
 • Zakończenie naboru wniosków: 28 kwietnia 2022, 17:00

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/4th-eu-lac-joint-call-in-sti-202

BRIK II Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  ogłasza wspólne przedsięwzięcie  z  PKP PLK S.A polegające na wsparciu badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze infrastruktury kolejowej pn. Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej – BRIK, konkurs II.

Realizacja wspólnego przedsięwzięcia BRIK przyczyni się do poprawy stanu technicznego sieci linii kolejowych, ograniczenia negatywnego wpływu transportu kolejowego na środowisko, sprawniejszego utrzymania i modernizacji infrastruktury kolejowej oraz poprawy bezpieczeństwa

Celem głównym przedsięwzięcia jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności transportu kolejowego do roku 2033. Cele szczegółowe to:

 • wzrost aktywności B+R  w obszarze infrastruktury kolejowej,
 • wzrost liczby innowacyjnych rozwiązań w obszarze infrastruktury kolejowej,
 • poprawa efektywności eksploatacji i zarządzania infrastrukturą kolejową,
 • zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu kolejowego na środowisko.

Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie konsorcja.

W skład konsorcjum mogą wchodzić:

 • co najmniej jedna jednostka naukowa, oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo, albo
 • co najmniej dwie jednostki naukowe.

W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów

Liderem konsorcjum może być wyłącznie jednostka naukowa

Dofinansowanie udzielane przez NCBR i wynagrodzenie wypłacane przez PKP PLK S.A może być przeznaczone na realizację projektów, które obejmują:

 • badania przemysłowe,
 • eksperymentalne prace rozwojowe.

Zakres  tematyczny:

 • bezpieczeństwo ruchu kolejowego,
 • rozwój efektywności energetycznej,
 • rozwój rozwiązań proekologicznych.

Budżet konkursu  50 mln zł.

Harmonogram konkursu:

Data ogłoszenia: 20 grudnia 2021 r.

Rozpoczęcie naboru wniosków: 28 stycznia 2022 r.

Zakończenie naboru wniosków: 31 marca 2022 r., godz. 16:00

 Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/brik-ii

Konkurs SONATINA 6

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs SONATINA 6 na projekty badawcze. Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.

Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień doktora uzyskany w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.) lub którym stopień doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2022 r.

Nabór wniosków trwa od 16 grudnia 2021 r. do 15 marca 2022 r. do godziny 16:00.

Zaplanowany projekt musi obejmować badania naukowe. Mogą to być zarówno badania podstawowe, jak i badania aplikacyjne.

Do konkursu można złożyć wniosek w dowolnym z 25 paneli NCN, w ramach trzech głównych działów: HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; ST – nauki ścisłe i techniczne; NZ – nauki o życiu.

Projekt może zostać zaplanowany na 24 albo 36 miesięcy.

Alokacja środków  w ramach konkursu wynosi 25mln.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-12-15-ogloszenie-konkursu-sonatina

Nauka dla Społeczeństwa –  program Ministra Edukacji i Nauki

Celem programu  jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych instytucji działających na rzecz upowszechniania nauki. Dofinansowaniem w wysokości od 100 tys. do 2 mln zł mogą zostać objęte projekty stawiające na współpracę instytucji naukowych z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i otoczeniem gospodarczym.

Program obejmuje wsparcie finansowe projektów w trzech filarach:

 • Doskonałość naukowa – wsparcie projektów, które mają na celu m.in podnoszenie jakości badań naukowych, podejmowanie nowych i ważnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego tematów badawczych, umiędzynarodowienie polskiej nauki, zwiększenie jej rozpoznawalności i kształtowanie jej odbioru społecznego;
 • Nauka dla innowacyjności – wsparcie projektów zwiększających efektywność współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym, wspierających innowacyjność oraz komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych, upowszechniających wiedzę na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką;
 • Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość – wsparcie projektów popularyzujących innowacyjne i interdyscyplinarne badania w obszarze humanistyki, promujących postawy patriotyczne, tradycje narodowe regionalne, a także badających źródła kultury polskiej w kraju i za granicą.

W ramach programu Nauka dla Społeczeństwa dofinansowanie na realizację projektów, mogą uzyskać min: uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe działające na terytorium RP.

Nabór wniosków do programu jest prowadzony w trybie ciągłym. Wnioski należy składać przez Zintegrowany System Usług dla Nauki − Obsługa Strumieni Finansowania (OSF) na stronie osf.opi.org.pl.

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 01.07.2021  do pobrania ze strony:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-dla-spoleczenstwa–nowy-program-ministra-edukacji-i-nauki

JPND

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research) ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące mechanizmów oraz podłoża biologicznego leżących u podstaw terapii niefarmakologicznych.

Temat konkursu JPND Call 2022 brzmi: Understanding the mechanisms of non-pharmacological interventions.

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie. Konsorcja nie mogą być jednak złożone z więcej niż siedmiu zespołów badawczych. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje uczestniczące w konkursie: Australia, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Kanada, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Słowacja, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Włochy.

Harmonogram konkursu:

Termin składania wniosków wspólnych wstępnych (pre-proposal): 1 marca 2022 r., 12:00 CET

Zaproszenie do składania wniosków wspólnych pełnych (full proposals): maj 2022 r.

Termin składania wniosków wspólnych pełnych (full proposals): 28 czerwca 2022 r., 12:00 CET

Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 5 lipca 2022 r.

Wyniki konkursu: październik 2022 r.

W konkursie JPND Call 2022 można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. euro.

W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający 24 lub 36 miesięcy.

Szczegółowe informacja na stronie : https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/jpnd-2022

JPIAMR

Narodowe Centrum Nauki (NCNwe współpracy z siecią JPIAMR ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu oporności na antybiotyki. O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Przynajmniej dwa zespoły muszą pochodzić z krajów członkowskich UE lub z krajów stowarzyszonych. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

W konkursie weźmie udział 27 organizacji z osiemnastu krajów: Belgii, Czech, Danii, Estonii, Francji, Hiszpanii, Izraela, Kanady, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Niemiec, Polski, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. Udział partnerów z krajów o niskim i średnim dochodzie (LMIC) sfinansuje Szwedzka Agencja ds. Rozwoju Współpracy Międzynarodowej SIDA.

Szacowany budżet konkursu to ok. 17 mln euro. Udział polskich badaczy w konkursie będzie finansowany przez NCN. Rada NCN przeznaczyła na ten cel kwotę 500 000 euro.

Harmonogram konkursu

Poziom międzynarodowy (dwuetapowy)

1 etap: 8 marca 2022 r. (14:00 CET) – termin składania wniosków wstępnych tzw. pre-proposals.

2 etap: 5 lipca 2022 r. – termin składania wniosków pełnych tzw. full proposals.

Poziom krajowy (jednoetapowy)

12 lipca 2022 r. (16:00 CEST) – termin składania wniosków krajowych NCN UNISONO przez polskie zespoły badawcze (do 7 dni od dnia złożenia wniosków pełnych na poziomie międzynarodowym).

Wyniki konkursu: listopad 2022 r. – ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do dofinansowania.

Styczeń – marzec 2023 r. – rozpoczęcie realizacji projektów

Zespół badawczy z Polski może otrzymać środki na wynagrodzenie dla polskiego zespołu badawczego, stypendia i wynagrodzenia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania oraz na pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający 24 lub 36 miesięcy.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/jpiamr-2022

Solar – Driven Chemistry Call 2021

Narodowe Centrum Nauki (NCN), we współpracy z siecią Solar-Driven Chemistry, zaprasza do składania wniosków o finansowanie międzynarodowych projektów badawczych w ramach nowej edycji konkursu pn. Solar-Driven Chemistry Call 2021.

Solar-Driven Chemistry to sieć współpracy europejskich agencji finansujących badania naukowe ogłaszająca międzynarodowe konkursy na projekty badawcze w zakresie procesów fotochemicznych. Tematyka konkursu obejmuje zagadnienia związane z fotochemiczną transformacją małych cząstek (np. wody, dwutlenku węgla, azotu) w bardziej skomplikowane układy pod wpływem światła słonecznego.

Wniosek w konkursie mogą złożyć  podmioty określone w art. 27 ust.1 ustawy o NCN

Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może być osoba, która w momencie składania wniosku krajowego posiada co najmniej stopień doktora, jest  zatrudniona przez cały okres realizacji projektu w podmiocie realizującym na podstawie umowy o pracę na co najmniej połowę pełnego wymiaru czasu pracy.Kierownik projektu jest zobowiązany przebywać na terenie Polski przez co najmniej 50% czasu trwania projektu. Do okresu tego zalicza się niezbędne dla realizacji projektu wyjazdy służbowe, w szczególności związane z badaniami terenowymi, udziałem w konferencjach naukowych czy przeprowadzaniem kwerend.

W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający 24 lub 36 miesięcy, można się ubiegać o pomoc publiczną, z wyjątkiem sytuacji, gdy o środki finansowe występuje osoba fizyczna.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W I etapie należy złożyć wspólny wniosek.  Najlepsze zespoły badawcze zostaną zaproszone do II etapu i złożenia wspólnych wniosków pełnych .

Termin składania wspólnych wniosków  wstępnych  29 października 2021 r. (23:59)

Termin składania wspólnych wniosków pełnych  2 maja 2022 r. (23:59)

Termin składania wniosków krajowych  9 maja 2022 r. (15:00)

Wyniki konkursu:

listopad 2022 r. – ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do finansowania;

styczeń 2023 r. – rozpoczęcie realizacji projektów.

” Perły Nauki” – nowy program Ministra Edukacji i Nauki

    „Perły Nauki” – nowy program Ministra Edukacji i Nauki.

Przedmiotem programu  jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego.

Warunkiem udziału w programie jest przedstawienie projektu:

 

  1. którego okres realizacji nie przekracza 48 miesięcy;
  2. w którym wnioskodawca wskaże:
   1. osobę odpowiedzialną za realizację projektu, zwaną dalej „kierownikiem projektu”,
   2. opiekuna naukowego albo artystycznego kierownika projektu;
  3. który nie obejmuje działań:
   1. finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa,
   2. wykonywanych przed dniem zawarcia umowy w ramach programu;
  4. którego koszt realizacji nie przekracza:
   1. 240 000 zł dla projektu z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu albo z dziedziny nauk rolniczych,
   2. 200 000 zł dla projektu z dziedziny nauk humanistycznych, z dziedziny nauk społecznych, z dziedziny nauk teologicznych albo z dziedziny sztuki;
  5. w którym koszty:
   1. zakupu aparatury naukowo-badawczej, infrastruktury informatycznej albo sprzętu, urządzeń lub aparatury wykorzystywanych do prowadzenia działalności artystycznej nie przekraczają 50 000 zł, przy czym sfinansowanie tego zakupu ze środków finansowych przyznanych w ramach programu jest możliwe wyłącznie, jeżeli wnioskodawca nie posiada albo nie ma możliwości korzystania z niezbędnej aparatury lub infrastruktury,
   2. wynagrodzenia kierownika projektu nie przekraczają 3 000 zł miesięcznie,
   3. pośrednie nie przekraczają 10% kosztów bezpośrednich.

Pierwszy nabór wniosków w ramach programu trwa od dnia 4 stycznia 2022 r. od godz. 8.00 do dnia 18 lutego 2022 r. do godz. 16.00.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/perly-nauki–nowy-program-ministra-edukacji-i-nauki-ustanowiony

Ministerstwo Edukacji i Nauki – Partnerstwo w Dziedzinie Metrologii

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłasza otwarcie 1. etapu wezwania 2022 programu Partnerstwo w dziedzinie Metrologii .

12 stycznia 2022 r. EURAMET (Europejskie Stowarzyszenie Krajowych Instytucji Metrologicznych, odpowiedzialne za realizację Partnerstwa w dziedzinie Metrologii) otworzył 1. etap wezwania 2022 w ramach programu Partnerstwo w dziedzinie Metrologii i zaprasza do zgłaszania propozycji tematów badawczych w następujących obszarach tematycznych:

 • Zdrowie
 •  Zintegrowana Europejska Metrologia
 • Wsparcie metrologiczne dla cyfrowej transformacji
 • Wsparcie metrologiczne dla regulacji i normalizacji
 • Rozwijanie potencjału metrologicznego

Etap 1. Wezwania, oferuje wszystkim zainteresowanym stronom możliwość wpływania na projekty badawczo-rozwojowe, podejmowane przez europejską społeczność metrologiczną, poprzez identyfikację wyzwań, problemów i potrzeb związanych z pomiarami. Zgłaszane propozycje powinny wpisywać się w zakres danego obszaru tematycznego. Pomocne przy ich opracowywaniu mogą być również dokumenty opracowane przez Europejskie Sieci Metrologiczne, Komitety Techniczne EURAMET oraz, w zakresie normalizacyjnym, CEN-CENELEC.

Propozycje mogą składać wszystkie zainteresowane strony, również  spoza środowiska naukowego zajmującego się metrologią (np. przemysł, użytkownicy końcowi systemu metrologicznego, organy normalizacyjne).

Potencjalne tematy badawcze, które uzyskają najwyższy priorytet, pozwolą utworzyć listę wybranych tematów badawczych , która będzie opublikowana na etapie 2. wezwania. Etap 2. jest fazą składania wniosków dotyczących wspólnych projektów badawczych . Do udziału w projektach kwalifikują się także podmioty zewnętrzne jako partnerzy finansowani, niefinansowani albo współpracownicy.

W projektach realizowanych w ramach Partnerstwa w dziedzinie Metrologii partnerami wewnętrznymi są Krajowe Instytucje Metrologiczne oraz Instytucje Desygnowane. Polska jest jednym z członków Partnerstwa i w związku z tym udział w projektach partnerów zewnętrznych może być także dofinansowany ze środków unijnych.

Maksymalna wysokość dofinansowania dla partnerów zewnętrznych finansowanych jest zróżnicowana, zależy od obszaru tematycznego i mieści się, dla tegorocznego wezwania, w przedziale od 20% całego budżetu pojedynczego projektu dla projektów z obszaru zagadnień związanych z Rozwijaniem potencjału metrologicznego do 35% dla projektów z obszaru Zdrowie i obszaru Wsparcie metrologiczne dla cyfrowej transformacji.

Składanie wniosków z propozycjami potencjalnych tematów badawczych możliwe jest poprzez stronę internetową EURAMET dedykowaną Partnerstwu  w terminie do 21 lutego 2022 r. do 23:59 CET.

 

Szczegółowe informacje z Ministerstwa Edukacji i Nauki dostępne są na stroniehttps://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/otwarcie-1-etapu-wezwania-2022-programu-partnerstwo-w-dziedzinie-metrologii-european-partnership-on-metrology

 

2021

ARTIQ

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłasza konkurs ARTIQ na dofinansowanie projektów w celu utworzenia trzech Centrów Doskonałości w obszarze sztucznej inteligencji (CD AI). Sztuczna inteligencja  ma być jedną z najważniejszych technologii przyszłości.

Do konkursu  mogą przystąpić podmioty naukowo-badawcze spełniające kryteria organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę określone w art. 2 pkt 83.

Środki budżetu podstawowego zostaną przeznaczone na finansowanie 3 Centrów Doskonałości AI – do 20 mln na każde z nich (w tym do 1 mln wsparcia na zakładanie spółek celowych).

W każdym z Centrów Doskonałości AI zespoły badawcze skupione wokół pozyskanych zza granicy Liderów o międzynarodowej renomie i znaczącym dorobku naukowo-wdrożeniowym prowadzić będą w ramach innowacyjnych projektów.

NCBR wraz z NCN udziela dofinansowania na realizację projektów, które obejmują:

 • badania podstawowe (NCN),
 • badania przemysłowe (NCBR),
 • prace rozwojowe (NCBR),
 • prace przedwdrożeniowe (NCBR).

Konkurs obejmuje projekty w tematyce sztucznej inteligencji.

Budżet konkursu wynosi 60 mln zł (po 20 mln zł  maksymalnie na każde CD AI).

Data ogłoszenia konkursu: 30 lipca 2021 r.

Rozpoczęcie naboru wniosków: 20 września 2021 r.

Zakończenie naboru wniosków: 20 grudnia 2021 r., do godz. 16:00

Nowe Technologie w zakresie Energii

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza I Konkurs  na Nowe Technologie w zakresie Energii .Jest  to program, który został przygotowany by wspierać osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski, poprzez wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo energetyczne kraju i zwiększających konkurencyjność polskiej gospodarki, co w efekcie powinno się przyczynić do zwiększenia się o 20-50% (w stosunku do poziomu z roku 2020) udziału energii pochodzącej z OZE . Cele szczegółowe  Programu, w które wpisuje się zakres tematyczny konkursu to:

 • C1 wzrost potencjału przemysłu energetyki odnawialnej,
 • C2 rozwój inteligentnej infrastruktury sieciowej (energetycznej),
 • C3 obniżenie emisyjności energetyki poprzez zwiększenie wykorzystania surowców biodegradowalnych oraz produktów odpadowych.

Do konkursu mogą przystąpić:

konsorcja – składające się z maksimum 3 podmiotów:

 • co najmniej jednego przedsiębiorstwa i co najmniej jednej jednostki naukowej,
 • Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

Dofinansowanie można przeznaczyć na wykonanie studium wykonalności, realizację badań podstawowych, przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych.

Zakres tematyczny:

 • OBSZAR TEMATYCZNY nr T2 (tytuł) Energetyka wiatrowa na lądzie i na morzu
 • OBSZAR TEMATYCZNY nr T3 (tytuł) Technologie wytwarzania i wykorzystania wodoru
 • OBSZAR TEMATYCZNY nr T4 (tytuł) Magazyny energii i mikrosieci energetyczne i cieplne

Całkowity budżet dla I konkursu to 377,7 mln zł.

Kwota ta została podzielona na obszary zgodnie z poniższym:

 • OBSZAR TEMATYCZNY nr T2 (tytuł) Energetyka wiatrowa na lądzie i na morzu – 125,9 mln zł,
 • OBSZAR TEMATYCZNY nr T3 (tytuł) Technologie wytwarzania i wykorzystania wodoru – 141,2 mln zł,
 • OBSZAR TEMATYCZNY nr T4 (tytuł) Magazyny energii i mikrosieci energetyczne i cieplne – 110,6 mln zł.

Harmonogram:

Data ogłoszenia: 30 lipca 2021 r.

Rozpoczęcie naboru wniosków: 01 września 2021 r.

Zakończenie naboru wniosków: 30 listopada 2021 r., godz. 16:00

Szczegółowe informacje  dostępne są na stroniehttps://www.gov.pl/web/ncbr/nowe-technologie-w-zakresie-energii2

GOSPOSTRATEG

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  ogłasza VII konkurs  GOSPOSTRATEG (na projekty odnawialne).

Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Siódmy konkurs w ramach Programu ma na celu wybór wykonawców tzw. projektów zamawianych i obejmuje dwa zagadnienia badawcze zgłoszone przez Ministerstwo Klimatu
i Środowiska.

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja składające się z jednostek naukowych, spółek prawa handlowego, fundacji oraz stowarzyszeń – maksymalna liczba podmiotów w konsorcjum wynosi 5

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań podstawowych, badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych .

Zakres tematyczny

Siódmy konkurs w ramach Programu GOSPOSTRATEG obejmuje następujące zagadnienia tematyczne:

Zagadnienie badawcze nr 1

Sektorowy program przebudowy wybranych gałęzi polskiego przemysłu na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej (MEW) w celu stworzenia nowej polskiej specjalizacji gospodarczej

Zagadnienie badawcze nr 2

Kompleksowy program transformacji i rewitalizacji polskiego przemysłu na potrzeby rozwoju fotowoltaiki (PV). Promowanie kooperacji wewnątrzsektorowej, stymulowanie wzrostu produktywności, innowacyjności i kompetencji kadr oraz wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego i łańcuchów dostaw dla rozwoju fotowoltaiki.

Budżet konkursu wynosi 20 000 000 zł.

Harmonogram konkursu:

 • Data ogłoszenia konkursu: 2 sierpnia 2021 r.
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 1 września 2021 r.
 • Zakończenie naboru wniosków: 27 października 2021 r., do godz. 16:00

Szczegółowe informacje dostępne są  na stronie : https://www.gov.pl/web/ncbr/gospostrateg–vii-konkurs-na-projekty-zamawiane

Konkursy Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki (PNFN) na projekty badawcze poświęcone relacjom polsko-niemieckim.

Ministerstwo Edukacji i Nauki –  Konkursy Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki (PNFN) na projekty badawcze poświęcone relacjom polsko-niemieckim.

 Fundacja ogłosiła dwa specjalne (dodatkowe) konkursy w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych.

Konkursem „Niemiecka okupacja Polski 1939-1945: polityka – terror – życie codzienne – opór” Fundacja chce wnieść wkład w badania nad losami Polski i Polaków podczas II wojny światowej. Polsko-niemiecki zespół autorów ma przygotować całościowe historyczne opracowanie na temat niemieckiej okupacji. Wybrane istotne aspekty badań to: nowe granice i ustrój okupacyjny, praca przymusowa i przymusowe migracje, rozbicie wieloetnicznego społeczeństwa polskiego, losy polskiej kultury i edukacji oraz życia religijnego pod rządami nazistów, ruch oporu i bezpośrednie następstwa wojny w Polsce.

Konkurs „Kultura pamięci: media – koniunktury. Polska i Niemcy po 1989 roku” ma pozwolić na analizę kultur pamięci. Naukowcy zidentyfikują między innymi mocne i słabe strony w postrzeganiu kraju sąsiedniego. Celem badań będzie także wyjaśnienie, dlaczego w niektórych dziedzinach istnieją duże różnice między stanem wiedzy w społeczeństwie a wynikami badań naukowych. Istotne jest również pytanie o to, jakie media kształtują dzisiaj obraz historii wśród młodzieży w Polsce i w Niemczech.

Oba specjalne konkursy, dotyczące kultury pamięci i okresu okupacji, są możliwe dzięki dofinansowaniu przez polskie i niemieckie ministerstwo nauki.

Szkoły wyższe i inne instytucje naukowe w Polsce i w Niemczech mogą ubiegać się o wieloletnie dofinansowanie w maksymalnej wysokości 300.000 euro na partnerskie projekty badawcze. Termin składania wniosków upływa 15 listopada 2021 r. Decyzje zostaną podjęte w kwietniu 2022 r.

 SONATA 17

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs  SONATA 17, który ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę̨ naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego. Adresatami konkursu są badacze ze stopniem doktora, uzyskanym od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Oprócz kierownika projektu w badania mogą być zaangażowani studenci i doktoranci oraz osoby na stanowisku typu post-doc. W konkursie można złożyć wnioski na projekty trwające od 1, 2 lub 3 lata. Nie ma górnej granicy finansowania dla jednego projektu.

Budżet projektu całego konkursu wynosi 200 mln zł.

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 25 paneli NCN.

W konkursie można ubiegać się o  finansowanie projektów trwających:

 • 12 miesięcy,
 • 24 miesiące,
 • 36 miesięcy

Kosztorys przedstawiony w projekcie musi być uzasadniony przedmiotem i zakresem badań i oparty na realnych wyliczeniach.

Budżet projektu składa się z kosztów bezpośrednich i pośrednich.

Nabór wniosków trwa od 15 września do 15 grudnia 2021 r. do godziny 16:00.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata17

OPUS 22

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs OPUS 22 na projekty badawcze. Jest to konkurs skierowany do naukowców na każdym etapie kariery, którzy planują realizację projektów bez udziału partnerów zagranicznych oraz z udziałem partnerów zagranicznych, prowadzonych we współpracy dwustronnej lub wielostronnej, a także projektów wymagających wykorzystania wielkich, międzynarodowych urządzeń badawczych. Współpraca międzynarodowa w konkursie OPUS 22 nie jest obowiązkowa, a wnioski z udziałem partnerów zagranicznych nie są traktowane preferencyjnie w stosunku do wniosków, które takich partnerów nie angażują.

Budżet konkursu wynosi 500 mln zł.

Kierownikiem projektu badawczego może być osoba, która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę (nie musi posiadać stopnia doktora).

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 25 paneli NCN.

W konkursie można ubiegać się o finansowanie projektów trwających:

– 12,24,36,48 miesięcy (bez udziału partnerów zagranicznych)

– 24,36,48 miesięcy przy współpracy z partnerem z Austrii, Szwajcarii lub Słowenii

– 24, 36 miesięcy przy współpracy z partnerem z Niemiec lub Czech

W konkursie można się ubiegać o pomoc publiczną, z wyjątkiem sytuacji, gdy o środki finansowe występuje osoba fizyczna.

Nabór wniosków trwa od 15 września do 15 grudnia 2021 r. do godziny 16:00.

Szczegółowe informacje na temat konkursu są dostępne na stronie :https:// www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus22

Międzynarodowe projekty badawcze mające na celu wspieranie ochrony bioróżnorodności w ekosystemach lądowych i morskich.

NARODOWE CENTRUM NAUKI  we współpracy z Europejskim Partnerstwem na rzecz Bioróżnorodności  ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze mające na celu wspieranie ochrony bioróżnorodności w ekosystemach lądowych i morskich.

Tematem konkursu jest wiedza umożliwiająca identyfikację priorytetowych obszarów ochrony, tworzenie skutecznych i odpornych sieci ekologicznych, wzmacnianie ochrony opartej na gatunkach i zachowanie różnorodności genetycznej, wiele korzyści i kosztów ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów: synergie i kompromisy,  skuteczne zarządzanie i sprawiedliwe zarządzanie w celu zapewnienia śmiałych wyników ochrony.

Wniosek w konkursie mogą złożyć podmioty określone w ustawie o Narodowym Centrum Nauki (NCN)min.

 1. uczelnie;
 2. federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki

Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może być osoba, która w momencie składania wniosku krajowego posiada co najmniej stopień naukowy doktora

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie.

 Budżet NCN dla wszystkich polskich zespołów badawczych wyłonionych w konkursie wynosi 500 tys. euro. Otrzymane środki można przeznaczyć na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający 36 miesięcy.

Koszty w projekcie składają się z kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich.

Termin składania wspólnych wniosków wstępnych w systemie EPSS: 30 listopada 2021 r. (15:00 CET)

Międzynarodowe projekty badawcze z  zakresu technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią CHIST-ERA  ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z  zakresu technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych:

 1. Nano-Opto-Electro-Mechanical Systems for ICT (NOEMS)
 2. Foundations for Misbehaviour Detection and Mitigation Strategies in Online Social Networks and Media (OSNEM)

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje uczestniczące w konkursie: Belgia, Bułgaria, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Izrael, Litwa, Polska, Słowacja, Szwajcaria, Tajwan, Turcja, Wielka Brytania.

Proces wnioskowania o udzielenie finansowania

 • międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego w języku angielskim, który należy złożyć w elektronicznym systemie składania wniosków (ESS)
 • poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej, w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych na poziomie międzynarodowym.

  Harmonogram konkursu

 • Termin składania wniosków wspólnych: 17 stycznia 2022 r., 17:00 CET
 • Termin składania wniosków krajowych: 24 stycznia 2022 r.
 • Wyniki konkursu: czerwiec 2022 r.

W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający 24 lub 36 miesięcy.

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. euro.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-11-10-ogloszenie-chist-era-call-2021