Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne Wyzwania Ekonomii-Teoria i Praktyka”

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu realizuje projekt pt: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne Wyzwania Ekonomii-Teoria i Praktyka” dofinansowany z budżetu państwa w ramach programu „Doskonała nauka”; moduł „Wsparcie konferencji naukowych”

Nr umowy: DNK/SP/548202/2022

Wartość dofinansowania: 20.9555

Całkowita wartość zadania:25.080

Czas trwania projektu: 01.09.2022 – 31.03.2023.

Kierownik projektu: dr hab. Anna Wolak-Tuzimek, prof. UTH Rad.

Głównym celem Konferencji jest prezentacja dorobku i wyników badań poświęconych wieloaspektowemu spektrum zagadnień naukowo-badawczych związanych z mikro- i makroekonomią, finansami, rozwojem sektora prywatnego i publicznego oraz dyskusja nad aktualnymi zagadnieniami odnoszącymi się do funkcjonowania przedsiębiorstw i gospodarki w różnych jej płaszczyznach. Organizatorem Konferencji jest Katedra Ekonomii Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Radomiu oraz Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości.

Konferencja obejmuje problematykę zawartą w czterech panelach tematycznych: konkurencyjność gospodarek, finansowe aspekty gospodarowania, sektor publiczny we współczesnej gospodarce, szanse i zagrożenia biznesu we współczesnym mikro i makrootoczeniu.

Konferencja podzielona jest na trzy moduły. Pierwszy moduł zawiera prezentację osiągnięć naukowych przez pracowników naukowych biorących udział w konferencji. Dodatkowo w ramach tego modułu przewidziane są 3 wykłady zaproszonych gości. Drugi moduł konferencji obejmuje prezentację najciekawszych referatów napisanych przez młodych adeptów nauki rekrutujących się z szeregów studentów uczelni wyższych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Moduł trzeci projektu przewiduje organizację warsztatów dla studentów i uczniów.

Konferencja stanowi forum wymiany myśli ekonomicznej reprezentantów nauki w sferze badań teoretycznych i empirycznych, którego efektem jest skuteczne i efektywne przekazanie wiedzy młodym „naukowcom”.

Przesłane na Konferencję artykuły (po pozytywnych recenzjach) w języku polskim zostaną opublikowane w monografiach naukowych, zaś artykuły w języku angielskim w czasopismach: Central European Review of Economics & Finance oraz Managerial Economics.