Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

O nas

Do zakresu działania Działu Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych należy w szczególności:

w zakresie badań naukowych:

 • Przekazywanie informacji dotyczących konkursów na projekty badawcze, sprawdzanie pod względem formalnym przygotowanych wniosków i przedstawianie ich do podpisu Rektora,
 • Sporządzanie umów o realizację prac badawczych zleconych przez podmioty zewnętrzne – we współpracy z pracownikiem obsługi prawnej Uczelni/adwokatem,
 • Sprawdzanie pod względem formalnym protokołów zdawczo-odbiorczych oraz raportów z prac naukowo-badawczych,
 • Sporządzanie zbiorczego sprawozdania o działalności badawczej do GUS,
 • Przygotowywanie zestawień i analiz dotyczących działalności naukowobadawczej dla władz Uczelni,
 • Obsługa administracyjna posiedzeń Stałej Komisji Senackiej ds. Badań
  Naukowych i Rozwoju Kadry w zakresie dotyczącym działalności
  badawczej,
 • Przygotowywanie dokumentów do kontroli merytorycznej projektów,
 • Koordynacja prac związanych z audytem zewnętrznym wydatkowania
  środków na naukę oraz audytem projektów badawczych.

w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych:

 • Przygotowywanie informacji dotyczących programów unijnych, monitoring ogłoszeń o konkursach,
 • Organizowanie spotkań informacyjnych dla pracowników Uczelni
  w zakresie możliwości ubiegania się o środki unijne,
 • Koordynacja prac związanych z przygotowaniem wniosków
  o dofinansowanie w ramach projektów unijnych wraz z załącznikami,
  przekazywanie kompletnej dokumentacji do podpisu Rektora,
 • Ewidencja i przechowywanie dokumentacji do projektów: wniosek i umowa wraz z załącznikami,
 • Formalny nadzór nad realizacją projektów unijnych – ścisła współpraca
  w tym zakresie z kwesturą oraz innymi jednostkami Uczelni,
 • Prowadzanie informacji dotyczących realizowanych projektów do
  centralnego systemu teleinformatycznego SL2014,
 • Stały kontakt z instytucjami finansującymi w sprawach ogólnych zasad
  realizacji projektów unijnych i przygotowywanie korespondencji w tym
  zakresie,
 • Koordynacja prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projektu do kontroli oraz nadzór formalny nad realizacją zaleceń pokontrolnych,
 • Przygotowywanie dla władz Uczelni zestawień i analiz dotyczących projektów unijnych.