Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

GOSPOSTRATEG X

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza X edycję programu GOSPOSTRATEG. Konkurs ma na celu wybór wykonawców tzw. projektu zamawianego i obejmuje jedno zagadnienie badawcze, tj. „Opracowanie Modelu Zarządzania Transformacją Energetyczną województwa śląskiego w kontekście wyzwań związanych z przejściem na nisko i zeroemisyjne nośniki energii (MZTEŚ)”.

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja (składające się maksymalnie z 5 podmiotów) w skład których wchodzą:

– jednostki naukowe, spółki prawa handlowego, fundacje, stowarzyszenia

– podmioty zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Polski potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru

Dofinansowanie w kwocie do 6 mln PLN, można przeznaczyć na: badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe, prace przedwdrożeniowe. Projekt, w którym nie przewidziano prac przedwdrożeniowych, nie uzyska dofinansowania. Maksymalny czas trwania konkursu to 36 miesięcy.

Wnioski można składać w systemie elektronicznym LSI w terminie 17 marca – 12 maja 2023 r. (g.16:00)

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/gospostrateg–x-konkurs-na-projekty-zamawiane