Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Konkurs KPO IPCEI CIS

W procedurze wyboru przedsięwzięć mogą wziąć udział wyłącznie wnioskodawcy jednopodmiotowi typu Direct Partners i Indirect Partners.

Wnioskodawca aplikujący w naborze o wsparcie przedsięwzięcia nie może realizować go w ramach konsorcjum. W naborze dopuszcza się wyłącznie udział wnioskodawców jednopodmiotowych.

Direct Partners są to podmioty planujące realizację ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (projekty IPCEI), o których mowa w art. 107 ust. 3 lit. b TFUE, dla których w ramach mechanizmu IPCEI w procedurze notyfikacyjnej Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję dopuszczającą udzielenie pomocy.

W naborze nr KPOD.05.10-IW.10-001/23 dla podmiotów typu Direct Partners wsparcie udzielane jest na działalność B+R+I (działalność badawcza, rozwojowa i innowacyjna) oraz pierwsze zastosowanie w przemyśle.

W naborze nr KPOD.05.10-IW.10-002/23 dla podmiotów typu Indirect Partners wsparcie udzielane jest na realizację przedsięwzięć, które obejmują:

 • badania podstawowe (możliwe do realizacji przez organizację badawczą lub przedsiębiorstwo)
 • badania przemysłowe (możliwe do realizacji przez organizację badawczą lub przedsiębiorstwo)
 • eksperymentalne prace rozwojowe (możliwe do realizacji przez organizację badawczą lub przedsiębiorstwo)
 • prace przedwdrożeniowe (możliwe do realizacji wyłącznie przez organizację badawczą, która nie dokonuje bezpośredniego wdrożenia)
 • prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (możliwe do realizacji wyłącznie przez przedsiębiorstwo)

Głównym celem inwestycji C3.1.1. jest wzmocnienie cyberodporności systemów informacyjnych (IT i OT) wykorzystywanych w podmiotach wchodzących w skład krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, zapewnienie wysoce wydajnej, energooszczędnej i skalowalnej infrastruktury obliczeniowej, zwiększenie bezpieczeństwa ciągłości jej działania oraz odporności na zakłócenia, tj. skutki zagrożeń epidemiologicznych, jak również zwiększenie wydajności i wydolności systemów bezpieczeństwa publicznego oraz zwiększenie możliwości infrastrukturalnych w zakresie bezpieczeństwa publicznego.

Inwestycja C3.1.1. obejmuje projekty wpisujące się w łańcuch wartości w dziedzinie Infrastruktury i Usług Chmurowych Następnej Generacji (IPCEI-CIS), zarówno te których dotyczy obowiązek indywidualnej notyfikacji pomocy publicznej w ramach mechanizmu ICPEI, jak i te których ten obowiązek nie dotyczy.

Część inwestycji C3.1.1., za realizację której odpowiada NCBR, dotyczy wyłonienia w procedurze konkursowej projektów badawczo-rozwojowych mających na celu wdrożenie innowacyjnych rozwiązań chmurowych następnej generacji obejmujących pierwsze przemysłowe wdrożenie nowych produktów i usług, które wpisują się w łańcuch wartości mechanizmu IPCEI oraz charakteryzują się wysokim poziomem innowacyjności, pozytywnym wpływem na środowisko, jednocześnie przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności całego europejskiego przemysłu oraz wspólnego rynku cyfrowego.

Kwota środków przeznaczonych na objęcie przedsięwzięć wsparciem w naborze stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności i wynosi 444 950 001,00 PLN, z czego:

 • kwota środków przeznaczonych na objęcie przedsięwzięć wsparciem w naborze dla wnioskodawców typu Direct Partners wynosi 170 000 000,00 PLN
 • kwota środków przeznaczonych na objęcie przedsięwzięć wsparciem w naborze dla wnioskodawców typu Indirect Partners wynosi 274 950 001,00 PLN

Harmonogram konkursu:

 • Rozpoczęcie naboru nr KPOD.05.10-IW.10-001/23 dla podmiotów typu Direct Partners: 15 stycznia 2024, godz. 9:00
 • Zakończenie naboru nr KPOD.05.10-IW.10-001/23 dla podmiotów typu Direct Partners: 23 lutego 2024, godz. 16:00
 • Rozpoczęcie naboru nr KPOD.05.10-IW.10-002/23 dla podmiotów typu Indirect Partners: 29 stycznia 2024, godz. 9:00
 • Zakończenie naboru nr KPOD.05.10-IW.10-002/23 dla podmiotów typu Indirect Partners: 22 marca 2024, godz. 16:00

Wyniki konkursu: Proces oceny wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem ze środków planu rozwojowego liczony od dnia następującego po dniu zakończenia naboru wniosków dla danego typu wnioskodawców (Direct Partners i Indirect Partners) do dnia ogłoszenia list wybranych przedsięwzięć, trwa do 60 dni.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/konkurs-kpo-ipcei-cis