Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Konkurs nr 1/PERUN/2023

Konkurs nr 1/PERUN/2023 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach programu pn. Nowe technologie w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa kr. PERUN obejmuje sprecyzowane zakresy tematyczne na bazie zapotrzebowania zgłaszanego przez podmioty ustawowo odpowiedzialne za obszar bezpieczeństwa i obronności państwa.

Finansowanie mogą otrzymać te projekty, które w największym stopniu rokują na wytworzenie technologii, dzięki której nastąpi wzrost potencjału naukowego i rzeczywiste jego zwiększenie w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa.

Dla kogo:

Wnioskodawcą – uczestnikiem konkursu może być:

 1. w przypadku, gdy Projekt nie obejmuje prac rozwojowych – podmiot, o którym mowa w  art. 37 ust. 1 pkt 1 Ustawy o NCBR;
 2. konsorcjum, tj. grupa podmiotów w rozumieniu art. 37 ust. 1 pkt 1a Ustawy o NCBR, z zastrzeżeniem, że w przypadku Projektu obejmującego prace rozwojowe, w skład konsorcjum musi wchodzić co najmniej jeden Przedsiębiorca. Konsorcjum stanowi grupa podmiotów podejmująca wspólne przedsięwzięcie obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, działająca na podstawie Umowy konsorcjum i reprezentowana przez Lidera;
 3. centrum naukowo-przemysłowe w rozumieniu art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, działające na podstawie Umowy o utworzeniu centrum i reprezentowane przez Lidera;
 4. Przedsiębiorca spełniający kryterium podmiotowe, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 7, pkt 8 lub pkt 10 Ustawy, prowadzący działalność gospodarczą lub badawczo-rozwojową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Oznacza to, że:

Jeśli projekt ma charakter badawczy/naukowy (do VI PGT) to wnioskodawcą może być np.:

 • w przypadku wnioskodawcy jednopodmiotowego:
  • uczelnia
  • federacja
  • instytut naukowy PAN
  • instytut badawczy
  • międzynarodowy instytut naukowy
  • Centrum Łukasiewicz
  • instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz
  • Polska Akademia Umiejętności
  • inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły
  • przedsiębiorca (wpisujący się w art. 37 ust. 1 pkt 7 , 8 lub 10 ustawy o NCBR prowadzący działalność gosp. lub B+R na terytorium RP z KRS/CEIDG; np. mający status centrum badawczo-rozwojowego; posiadający osobowość prawną i  siedzibę na terytorium RP)
 • w przypadku wnioskodawcy wielopodmiotowego (konsorcjum, centrum naukowo-przemysłowe):
  • konsorcjum (co najmniej 2 podmioty: co najmniej dwa podmioty naukowe lub co najmniej jeden podmiot naukowy i jeden przedsiębiorca; np. uczelnia + uczelnia / uczelnia + instytut + federacja / uczelnia + przedsiębiorstwo / instytut + instytut + przedsiębiorstwo)
  • centrum naukowo-przemysłowe

Jeśli projekt ma charakter rozwojowy/badawczo-rozwojowy (do  IX PGT) to wnioskodawcą może być np.:

 • w przypadku wnioskodawcy jednopodmiotowego:
  • przedsiębiorca (wpisujący się w art. 37 ust. 1 pkt 7 , 8 lub 10 ustawy o NCBR prowadzący działalność gosp. lub B+R na terytorium RP z KRS/CEIDG; np. mający status centrum badawczo-rozwojowego; posiadający osobowość prawną i  siedzibę na terytorium RP)
 • w przypadku wnioskodawcy wielopodmiotowego (konsorcjum, centrum naukowo-przemysłowe):
  • konsorcjum (co najmniej 2 podmioty, w tym co najmniej jeden podmiot naukowy i obowiązkowo co najmniej jeden przedsiębiorca, np.: uczelnia + przedsiębiorstwo / instytut + federacja + przedsiębiorstwo / uczelnia + stowarzyszenie + przedsiębiorstwo)
  • centrum naukowo-przemysłowe.

Lista zakresów tematycznych dla konkursu 1/PERUN/2023 stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu.

Konkurs nr 1/PERUN/2023 nie ma określonej alokacji. Na etapie naboru wniosków nie możemy udzielić odpowiedzi na temat puli środków przeznaczonych na finansowanie projektów wyłonionych w ramach całego konkursu.

Harmonogram konkursu:

 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 01 grudnia 2023, godz. 9:00
 • Zakończenie naboru wniosków: 31 stycznia 2024, godz. 16:00

NCBR publikuje listę rankingową pozytywnie ocenionych wniosków i listę negatywnie ocenionych wniosków w terminie 6 miesięcy od daty upływu terminu składania wniosków.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/konkurs-nr-1perun2023