Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

NEON II

NCBR ogłasza Wspólne Przedsięwzięcie z PKN ORLEN polegające na  wsparciu badań naukowych oraz prac rozwojowych dla przemysłu rafineryjno – petrochemicznego.

Konkurs II dotyczy celu szczegółowego – Rozwój technologii opartych na sztucznej inteligencji i w konsekwencji cyfryzacja procesów. Cel ten realizowany jest poprzez zagadnienie badawcze, tj. Innowacyjne systemy monitoringu korozji oraz działania obniżające jej negatywny wpływ na instalacje produkcyjne, obejmujące tematy:

1.1. Aplikacja do monitorowania i predykcji korozji na instalacjach przemysłowych branży rafineryjno-petrochemicznej zawierająca moduły machine learning.

1.2. Innowacyjne urządzenie/system do monitorowania czynników korozyjnych w procesowych strumieniach węglowodorowych oraz wodnych w czasie rzeczywistym (online), w tym zawartości związków i pierwiastków wpływających na przyspieszenie korozji oraz detekcja – wraz z lokalizacją w obrębie instalacji – i monitoring szybkości różnych rodzajów korozji (równomiernej, wżerowej, naprężeniowej, wodorowej, podosadowej, siarczkowej oraz spowodowanej przez kwasy naftenowe).

1.3.Telemetryczny system centralnego nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania ochrony katodowej zbiorników podziemnych wraz z mapą interaktywną zdarzeń awaryjnych.

Do konkursu mogą przystąpić jednostki naukowe, przedsiębiorstwa jak również ich konsorcja.

Budżet konkursu wynosi 8  mln zł.

Maksymalny okres realizacji to 48 miesięcy.

W razie podjęcia przez PKN ORLEN decyzji o wdrożeniu Rezultatu Projektu w działalności PKN ORLEN, Wykonawca będzie zobowiązany przenieść swój udział we wspólnym prawie do Rezultatu Projektu na PKN ORLEN.

W przypadku gdy PKN ORLEN podejmie decyzję o niewdrażaniu Rezultatów Projektu, Wykonawca zobowiązany jest do wdrożenia Rezultatów Projektu poprzez:

1) wprowadzenie Rezultatów Projektu do własnej działalności poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych Rezultatów Projektu lub

2) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z Rezultatów Projektu na rzecz osób lub

3) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do Rezultatów Projektu w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy.

Wnioski można składać  od 27 stycznia 2023 r. do  31 marca 2023 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/neon-ii