Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Horyzont Europa – EIC-2024-PATHFINDEROPEN-01 (KE)

Horyzont Europa – EIC-2024-PATHFINDEROPEN-01 (KE)

Uwaga: Program będzie wspierał technologie o wysokim poziomie ryzyka znajdujące się we wczesnych stadiach rozwoju (TRL 1-4).

Instytucja finansująca: Komisja Europejska
Rodzaj przedmiotowy projektu: badawczo-rozwojowe

Zakres tematyczny: brak ograniczeń tematycznych, natomiast wniosek musi spełniać następujące wymagania:

  • przekonująca długoterminowa wizja radykalnie nowej technologii, która ma potencjał, aby mieć pozytywny wpływ na gospodarkę i społeczeństwo,
  • konkretny, nowatorski i ambitny przełom naukowo-technologiczny, zapewniający postęp w kierunku przewidywanej technologii,
  • podejście i metodologia badawcza o wysokim ryzyku i wysokich zyskach, z konkretnymi i wiarygodnymi celami.
Adresat: konsorcja projektowe składające się z min. 3 podmiotów z 3 różnych państw, w tym min. 1 podmiot z państwa członkowskiego UE i 2 z państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych

Wnioskodawca: lider konsorcjum

Dofinansowanie: do 3 mln euro, w określonych przypadkach można otrzymać dodatkowe dofinansowanie

Okres trwania projektu: niezdefiniowany w Programie Prac
Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku : checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie

Materiały pomocne w przygotowaniu wniosku: lista dokumentów na stronie zaproszenia do składania wniosków.

Szczegółowe informacje: dostępne są na portalu Funding & Tenders.

Termin złożenia wniosku:

  • do portalu Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA): 07.03.2024, 17:00