Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

BTC ENUTC Call 2023

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią JPI Urban Europe ogłasza otwarcie naboru wniosków w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze w obszarze rozwoju i transformacji przestrzeni miejskiej pn. Building transformation capacity through arts and design:  Unlocking the full potential for urban transitions.

NCN zaprasza do składania wniosków w jednym z trzech obszarów tematycznych:

  1. Experimentation and co-creation for a beautiful and sustainable urban future
  2. Transformation to sustainable cities / urban transformation
  3. Designing Inclusive, Liveable and Green Neighbourhoods

O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej dwóch zespołów badawczych, pochodzących z co najmniej dwóch krajów biorących udział w konkursie:  Belgii, Bułgarii, Łotwy,  Holandii, Polski, Rumunii i Szwecji.

W ramach realizacji projektu należy podjąć współpracę z przynajmniej jedną instytucją z sektora kultury lub prowadzącą działalność związaną z kulturą i technologią, łączącą działalność artystyczną z przedsiębiorczością. Preferowany jest również udział przedstawicieli społeczności miejskich.

Do NCN mogą wnioskować naukowcy z Polski, których projekty spełniają kryterium badań podstawowych. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Finansowanie będzie można przeznaczyć na wynagrodzenia dla polskiego zespołu badawczego, stypendia i wynagrodzenia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania oraz na pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu.

Lider konsorcjum międzynarodowego składa wniosek wspólny w formie elektronicznej za pośrednictwem międzynarodowego systemu UDiManager do 25 kwietnia 2023 r., godz. 14:00 CET. Wniosek krajowy dotyczący polskiej części projektu należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych na poziomie międzynarodowym.

Ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do finansowania planowane jest we wrześniu 2023 r.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. euro.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/btc-enutc-2023