Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Crisis – Perspectives from the Humanities

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs Crisis – Perspectives from the Humanities wraz z 21 organizacjami finansującymi badania naukowe w Europie. Konkurs jest wynikiem współpracy dwóch inicjatyw: programu CHANSE oraz sieci HERA.

O finansowanie w konkursie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 4 i maksymalnie 6 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 4 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania

Proces wnioskowania o udzielenie finansowania:

Etap pierwszy

  • poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wspólnego wniosku skróconego tzw. Outline Proposal w języku angielskimOutline Proposal jest składany przez lidera projektu (tzw. Project Leadera) w imieniu międzynarodowego konsorcjum za pomocą systemu elektronicznego EPSS.
  • Termin składania wniosków: 21 września 2023 r., godzina 14:00 CET.

Etap drugi:

  • poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi pełnego wniosku wspólnego tzw. Full Proposal w języku angielskim. Full Proposal jest składany przez lidera projektu (tzw. Project Leadera) w imieniu międzynarodowego konsorcjum za pomocą systemu elektronicznego EPSS.
  • poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych pełnych na poziomie międzynarodowym.

Harmonogram konkursu:

  • Termin składania skróconych wniosków wspólnych (tzw. Outline Proposals): 21 września 2023 r.
  • Zaproszenie do składania pełnych wniosków wspólnych (tzw. Full Proposals): styczeń 2024 r.
  • Termin składania pełnych wniosków wspólnych (tzw. Full Proposals): 26 marca 2024 r. (14:00 CET)
  • Termin składania wniosków krajowych w systemie OSF: 2 kwietnia 2024 r. (23:59 CET)
  • Wyniki konkursu: październik/listopad 2024

W konkursie Crisis – Perspectives from the Humanities można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 750 000 EUR.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/chanse2023-crisis