Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Democracy, Governance and Trust

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze pn. Democracy, Governance and Trust (DGT Call 2023), ogłaszanym przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią Trans-Atlantic Platform for Social Sciences and Humanities (T-AP).

Konkurs obejmuje 9 głównych obszarów tematycznych:

 1. Concepts, understandings and models of democracy, governance and trust;
 2. Education;
 3. Media, information and communication;
 4. Economies and economic systems;
 5. Identities, discrimination, marginalization and inequalities;
 6. Ecosystems and environments;
 7. Epistemologies, knowledge and expertise;
 8. History and culture;
 9. Power, authority and conflict.

Szczegółowy zakres tematyczny konkursu znajduje się w ogłoszeniu o konkursie na stronie sieci T-AP.

O finansowanie w konkursie mogą ubiegać się konsorcja międzynarodowe złożone z minimum 3 zespołów badawczych z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie, z obu stron Atlantyku (np. Polska-Kanada-Brazylia lub USA-Polska-RPA).

Proces składania wniosków:

Ważne! Konkurs jest jednoetapowy, co oznacza, że na poziomie międzynarodowym składane są wyłącznie wnioski pełne (Full Proposal), poprzedzone wypełnieniem obowiązkowego formularza Notice of Intent to apply (NOI). Szczegółowa procedura składania wniosków na poziomie międzynarodowym zawarta jest w ogłoszeniu konkursowym na stronie sieci T-AP.

 • Poziom międzynarodowy:
  • obowiązkowy formularz Notice of Intent to apply (NOI): formularz wypełnia i składa na stronie internetowej agencji FAPESP Lider projektu (Lead Principal Investigator), w imieniu całego konsorcjum, w terminie do 15 września 2023 r. WAŻNE: złożenie formularza jest obowiązkowe, a wnioski, dla których nie zostanie złożony NOI, nie będą rozpatrywane.
  • wniosek pełny (Full Proposal): wniosek pełny przygotowuje polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi, w języku angielskim. Full Proposal składany jest przez Lidera projektu (Lead Principal Investigator), w imieniu całego konsorcjum, w elektronicznym systemie obsługi wniosków agencji FAPESP (system SAGe).
 • Poziom krajowy:
  • polski zespół badawczy przygotowuje wniosek krajowy dotyczący polskiej części projektu. Wniosek krajowy należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF, w terminie do 7 dni od daty zakończenia naboru wniosków pełnych na poziomie międzynarodowym. Prosimy o zapoznanie się z procedurą składania wniosków do NCN.

Harmonogram konkursu:

 • Termin składania obowiązkowych formularzy Notice of Intent to apply (NOI): 15 września 2023 r.,
 • Termin składania wniosków pełnych (Full Proposal): 6 listopada 2023 r.,
 • Termin składania wniosków krajowych w systemie OSF: 13 listopada 2023 r.,
 • Wyniki konkursu: lipiec – sierpień 2024 r. (TBC)
 • Początek realizacji zakwalifikowanych projektów: wrzesień 2024 r. (TBC)

W konkursie sieci T-AP DGT Call 2023 polski zespół badawczy może otrzymać środki na: wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Szczegółowe informacje o kosztach kwalifikowalnych planowanych przez polskie zespoły badawcze znajdują się w uchwale Rady NCN.

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 600 tys. EUR.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/t-ap-2023