Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Ogłoszenie w sprawie możliwości zgłaszania kandydatur na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej (kadencja 2024-2027)

Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje o rozpoczęciu naboru zgłoszeń kandydatur na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję trwającą od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2027 r.

Członkiem Komisji może być osoba, która:

 • ma nieposzlakowaną opinię i przestrzega zasad etyki naukowej,
 • posiada co najmniej stopień doktora i osiągnięcia dydaktyczne, a w przypadku kandydata zgłoszonego przez organizację pracodawców – wykształcenie wyższe,
 • nie ukończyła 70. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie była karana karą dyscyplinarną,
 • w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 342, z późn. zm.), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami.

Od kandydatów oczekujemy:

 • doświadczenia w zakresie zapewniania jakości kształcenia ze wskazaniem okresu doświadczenia i pełnionej funkcji (np. w krajowych lub międzynarodowych instytucjach akredytacyjnych zapewniających jakość kształcenia lub w środowiskowych komisjach akredytacyjnych, we wdrażaniu systemów zapewnienia jakości kształcenia w uczelniach, w zakresie opracowywania programów studiów),
 • osiągnięć naukowych lub artystycznych oraz dydaktycznych – należy wskazać najważniejsze osiągnięcia (nie więcej niż 5) w ostatnich 10 latach (np. prowadzone badania naukowe, liczbę wypromowanych licencjatów, magistrów, doktorów oraz pełnione funkcje wraz ze wskazaniem okresu sprawowania tych funkcji, autorstwo podręczników, sukcesy studentów, wdrażanie nowych metod dydaktycznych),
 • doświadczenia w zakresie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,
 • doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelniach zagranicznych (nazwa uczelni, okres doświadczenia, prowadzone zajęcia),
 • dyspozycyjności i gotowości do częstych wyjazdów,
 • znajomości przepisów z zakresu szkolnictwa wyższego, kryteriów i standardów stosowanych przy ocenie jakości kształcenia, jak też standardów ESG2015.

Zgłoszenia kandydatów na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej, spełniających wskazane wyżej warunki, prosimy przesyłać do dnia 31 lipca 2023 r.:

 • za pośrednictwem poczty na adres: Departament Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Edukacji i Nauki, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa,
 • albo w postaci elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą Ministerstwa Edukacji i Nauki podpisane podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu zgłaszającego.

Szczegółowe informacja dostępne są na stronie:  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ogloszenie-w-sprawie-mozliwosci-zglaszania-kandydatur-na-czlonkow-polskiej-komisji-akredytacyjnej-kadencja-2024-2027