Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

II konkurs Rządowego Programu Strategicznego Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”

Program Hydrostrateg powstał w odpowiedzi na potrzebę poprawy efektywności zarządzania zasobami wodnymi w Polsce.

Program obejmuje trzy obszary badawcze:

 • woda w środowisku – bioróżnorodność/bioproduktywność,
 • woda w mieście,
 • żegluga śródlądowa.

Celem głównym Programu jest wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce.

Cele szczegółowe to:

 1. Wzrost retencji i poprawa jakości wody (z wykorzystaniem zasad zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej).
 2. Wdrożenie nowych metod badania, obserwacji i narzędzi wspomagających monitoring i ocenę stanu ekosystemów wodnych i ekosystemów zależnych od wód.
 3. Zwiększenie stopnia wykorzystania dróg wodnych dla żeglugi śródlądowej, przy istniejących zasobach.

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację projektów, które mogą obejmować:

 • badania podstawowe,
 • badania przemysłowe,
 • eksperymentalne prace rozwojowe,
 • prace przedwdrożeniowe

Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania. Finansowanie realizacji projektu będzie miało formę dofinansowania udzielanego przez NCBR.

Minimalna wysokość dofinansowania projektu wynosi  3 mln zł.

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 25 mln zł. 

Zakres tematyczny:

1. Obszar tematyczny: Woda w środowisku: bioróżnorodność/ bioproduktywność

Temat: T.1.1 Opracowanie i wdrożenie systemów ograniczających ilość zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych wraz z systemem monitorowania parametrów jakości środowiska wodnego wywołanych wzrostem retencji.

2. Obszar tematyczny: Woda w mieście

Temat: T.1.2 Retencja w systemach kanalizacji ogólnospławnej.

Temat: T.1.3 Retencja w sieciach kanalizacji deszczowej.

3. Obszar tematyczny: Żegluga śródlądowa

Temat: T.1.5 Projekt w postaci demonstratora zagospodarowania obszarów wodnych i przywodnych.

Temat: T.1.6 Projekt w postaci demonstratora polegający na zaplanowaniu węzła wodnego w konkretnym mieście leżącym nad drogą wodną o szczególnym znaczeniu transportowym.

Harmonogram konkursu:

 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 31 lipca 2023 r.
 • Zakończenie naboru wniosków: 31 października 2023 r., godz. 16:00

NCBR przesyła do wnioskodawców decyzje w terminie do 6 miesięcy od dnia zamknięcia naboru wniosków.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/ii-konkurs-rzadowego-programu-strategicznego-hydrostrateg-innowacje-dla-gospodarki-wodnej-i-zeglugi-srodladowej