Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

„Granty na granty – promocja jakości IV (Horyzont Europa)”

Ministerstwo Edukacji i Nauki wydało komunikat o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Granty na granty – promocja jakości IV (Horyzont Europa)”

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki ubiegających się o granty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej, w tym pracowników tych podmiotów, zaangażowanych w opracowywanie wysokiej jakości wniosków o przyznanie tych grantów, zwanych dalej „wnioskami projektowymi”.

Warunkiem udziału w przedsięwzięciu jest złożenie przez wnioskodawcę wniosku projektowego na wezwanie konkursowe Komisji Europejskiej, innego podmiotu przez nią upoważnionego albo Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych, w ramach bieżącej perspektywy finansowej w:

– Programie Badawczo-Szkoleniowym Euratom

– Programie Ramowym Unii Europejskiej Horyzont Europa

Warunkiem udziału w przedsięwzięciu jest uzyskanie przez wniosek projektowy:

  • ostatecznej oceny KE na poziomie co najmniej progu Threshold,
  • oceny na poziomie A w I etapie konkursu o grant ERC i zaproszenia do II etapu konkursu, a w przypadku konkursu ERC ostatecznej oceny na poziomie A.

W ramach przedsięwzięcia mogą być finansowane:

1) koszty związane z opracowaniem wniosku projektowego,

2) jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla pracowników wnioskodawcy, którzy byli zaangażowani w proces opracowania wniosku projektowego, w kwocie brutto stanowiącej całkowity koszt dodatku ponoszony przez wnioskodawcę bez kosztów pośrednich.

Przyjmowanie wniosków rozpoczyna się w dniu 26 września 2022 r. i jest prowadzone w trybie ciągłym.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ustanowienie-przedsiewziecia-granty-na-granty–promocja-jakosci-iv-horyzont-europa