Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

JPND 2024

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research) ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące zrozumienia mechanizmów powstawania chorób neurodegeneracyjnych jak również zwiększenia możliwości mierzenia parametrów stanowiących o progresji choroby we wczesnych i przedobjawowych jej stadiach. Temat konkursu JPND Call 2024 brzmi:

Mechanisms and measurement of disease progression in the early phase of neurodegenerative diseases

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie. Konsorcja nie mogą być jednak złożone z więcej niż siedmiu zespołów badawczych. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Proces wnioskowania o udzielenie finansowania:

Etap pierwszy:

Nabór wniosków wspólnych wstępnych (pre-proposals) odbywa się wyłącznie poprzez elektroniczny system składania wniosków sieci JPND. Na tym etapie polscy wnioskodawcy nie składają do NCN żadnych dokumentów.

Etap drugi:

  • poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych pełnych na poziomie międzynarodowym.

Harmonogram konkursu:

  • Termin składania wniosków wspólnych wstępnych (pre-proposal): 5 marca 2024 r., 12:00 CET
  • Zaproszenie do składania wniosków wspólnych pełnych (full proposals): maj 2024 r.
  • Termin składania wniosków wspólnych pełnych (full proposals): 25 czerwca 2024 r., 12:00 CEST
  • Termin składania wniosków krajowych w systemie OSF: 2 lipca 2024 r.,
  • Wyniki konkursu: październik 2024 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/jpnd-2024