Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

M.ERA-NET 3 Call 2023

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią M-ERA.NET 3 ogłasza konkurs M-ERA.NET Call 2023 na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Rada NCN ustala wysokość środków finansowych w kwocie 1 200 000 EUR z przeznaczeniem na projekty badawcze realizowane przez polskie zespoły naukowe w konkursie M-ERA.NET 3 Call 2023, obejmującym tematykę:

  • Sustainable advanced materials for energy
  • Innovative surfaces, coatings and interfaces
  • High performance composites
  •  Functional materials
  • Advanced materials and technologies for health applications
  • Next generation materials for advance electronics

W konkursie M-ERA.NET 3 Call 2023 można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Harmonogram konkursu:

  • poziom międzynarodowy (dwuetapowy)

Zarówno na pierwszym, jak i na drugim etapie konkursu polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi przygotowuje w języku angielskim wspólny wniosek. Lider konsorcjum międzynarodowego składa wniosek wspólny w formie elektronicznej za pośrednictwem międzynarodowego systemu M-ERA.NET Submission System.

1 etap: 16 maja 2023 r. (12:00 CET) – termin składania wniosków wstępnych tzw. pre-proposals

UWAGA: na etapie składania wniosków wstępnych, polscy wnioskodawcy nie składają do NCN żadnych dokumentów.

2 etap: 21 listopada 2023 r. (12:00 CET) – termin składania wniosków pełnych tzw. full proposals

  • poziom krajowy (jednoetapowy)

Przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dot. polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych pełnych na poziomie międzynarodowym. Wnioski krajowe składane są dopiero na etapie full proposal.

28 listopada 2023 (16:00 CET) – termin złożenia wniosków krajowych NCN UNISONO przez polskie zespoły badawcze.

UWAGA: informacje zawarte we wniosku krajowym oraz w pełnym wniosku wspólnym (full proposal) muszą być spójne. Wniosek wspólny załączony do wniosku krajowego musi być tożsamy z wnioskiem wspólnym złożonym na poziomie międzynarodowym. 

  • Wyniki konkursu

luty/marzec 2024 – ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do dofinansowania;

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-mera/ogloszenie2023