Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Konkurs nr 12/2022 – Runda 2

Konkurs nr 12/2022 (Runda 2) na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa obejmuje sprecyzowane tematy na bazie zapotrzebowania zgłaszanego przez podmioty ustawowo odpowiedzialne za obszar bezpieczeństwa i obronności państwa.

Finansowanie mogą otrzymać te projekty, które w największym stopniu rokują na wytworzenie technologii, dzięki której nastąpi wzrost potencjału naukowego i rzeczywiste jego zwiększenie w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa.

Wnioskodawcą – uczestnikiem konkursu może być:

 1. w przypadku, gdy Projekt nie obejmuje prac rozwojowych – podmiot, o którym mowa w 37 ust. 1 pkt 1 Ustawy o NCBR;
 2. konsorcjum, tj. grupa podmiotów w rozumieniu art. 37 ust. 1 pkt 1a Ustawy o NCBR, z zastrzeżeniem, że w przypadku Projektu obejmującego prace rozwojowe, w skład konsorcjum musi wchodzić co najmniej jeden Przedsiębiorca.

Konsorcjum stanowi grupa podmiotów podejmująca wspólne przedsięwzięcie obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, działająca na podstawie Umowy konsorcjum i reprezentowana przez Lidera;

 1. centrum naukowo-przemysłowe w rozumieniu art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, działające na podstawie Umowy o utworzeniu centrum i reprezentowane przez Lidera;
 2. Przedsiębiorca spełniający kryterium podmiotowe, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 7, pkt 8 lub pkt 10 Ustawy, prowadzący działalność gospodarczą lub badawczo-rozwojową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • badania naukowe (do VI poziomu gotowości technologicznej);
 • badania naukowe i prace rozwojowe (do IX poziomu gotowości technologicznej).

Runda nr 2 obejmuje następujący katalog zakresów tematycznych istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa i obronności państwa:

 • Modernizacja technologii dekompresji powietrznej do celów militarnych, kr. ALOES I
 • Bezzałogowa Powietrzna Platforma Transportowa Wojsk Specjalnych (BPT WS), kr. KURIER
 • Lotniczy Zestaw Rakietowy PIORUN, kr. LZR PIORUN
 • Mobilny system telekomunikacyjny wykorzystujący technologie FSO/RF1 do zastosowań wojskowych, kr. RadLIR
 • Wykrywanie i zwalczanie bezpilotowych statków powietrznych (BSP) za pomocą mikrofalowego generatora impulsowego wysokiej mocy (HPM) z emisją kierunkową, kr. WEKTOR

Konkurs nr 12/2022 nie ma określonej alokacji. Na etapie naboru wniosków NCBR nie może udzielić odpowiedzi na temat puli środków przeznaczonych na finansowanie projektów wyłonionych w ramach całego konkursu.

Rozpoczęcie naboru wniosków: 01 marca 2023, godz. 9:00

Zakończenie naboru wniosków: 31 marca 2023, godz. 16:00

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/konkurs-nr-122022—runda-2