Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

MAESTRO 15

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs MAESTRO 15 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców.

MAESTRO 15 jest przeznaczony dla najbardziej doświadczonych badaczek i badaczy, z istotnymi osiągnięciami w nauce. Projekty MAESTRO to pionierskie badania naukowe, w tym interdyscyplinarne, ważne dla rozwoju nauki, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Wnioskujący muszą mieć na swoim koncie, w ciągu ostatnich 10 lat, co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych, polskich lub zagranicznych oraz kierowanie realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

Projekt można rozplanować na 36, 48 lub 60 miesięcy. W jego budżecie można zaplanować środki m.in. na wynagrodzenia dla zespołu, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz inne koszty niezbędne do realizacji projektów.

Budżet konkursu wynosi 20 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków. Zasady składania wniosków wyjaśnione są w Wytycznych dotyczących wypełniania wniosków w konkursie MAESTRO 15 w systemie OSF.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 września 2023 r. do godziny 16:00.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro15