Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

SONATINA 8

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs SONATINA 8 na projekty badawcze. Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.

Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień doktora uzyskany w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.) lub którym stopień doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2024 r. Okres 3 lat może zostać przedłużony o przerwy w karierze naukowej, szczegółowo określone w uchwale.

Dla kierownika projektu badawczego obowiązkowe jest zaplanowanie zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji projektu i innym niż podmiot, w którym kierownik projektu uzyskał stopień doktora. Kierownik projektu zobowiązany jest do zaplanowania i odbycia stażu zagranicznego trwającego od 3 do 6 miesięcy w zagranicznym ośrodku naukowym.

Projekty SONATINA można planować na 24 lub 36 miesięcy. W budżecie oprócz wynagrodzenia etatowego dla kierownika projektu i kosztów obowiązkowego stażu zagranicznego można ująć także wynagrodzenia dodatkowe dla wykonawców projektu, koszty materiałów i drobnego sprzętu, koszty usług obcych, wyjazdów służbowych, wizyt i konsultacji oraz gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych. W kosztorysie nie można przewidzieć środków na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń lub oprogramowania, wynagrodzeń etatowych lub stypendiów dla innych członków zespołu.

Zaplanowany projekt musi obejmować badania naukowe. Mogą to być zarówno badania podstawowe, jak i badania aplikacyjne.

Do konkursu można złożyć wniosek w dowolnym z 26 paneli NCN, w ramach trzech głównych działów:

  • HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce;
  • ST – nauki ścisłe i techniczne;
  • NZ – nauki o życiu.

Rada NCN ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATINA 8 w kwocie 20 mln zł.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 marca 2024 r. do godziny 16:00

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina8