Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Konkurs NCBiR „Rozwój kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs, w ramach którego dofinansowanie mogą otrzymać projekty wspierające ideę uczenia się przez całe życie, obejmujące działania mające na celu dostosowanie kwalifikacji lub kompetencji osób dorosłych do potrzeb i oczekiwań pracodawców i rynku pracy – przekwalifikowania się (reskilling), wypełnienia luk w umiejętnościach (skills gap).

Projekt powinien zakładać opracowanie programów i realizację działań dydaktycznych, np. kursów, szkoleń, warsztatów, które prowadzą do uzyskania kwalifikacji lub podniesienia przez uczestników projektu kompetencji, w tym zawodowych, dopasowanych do oczekiwań pracodawców. Wsparciem objęte może być również uruchamianie i realizacja kształcenia specjalistycznego na 5. poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Wsparciem nie są natomiast objęte studia podyplomowe.

Alokacja na konkurs wynosi 100 mln zł, natomiast termin naboru wniosków to 30 sierpnia – 14 listopada 2023 r.

Szczegóły dotyczące naboru znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/ncbr/rozwoj-kwalifikacji-i-kompetencji-osob-doroslych