Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

IMPRESS-U

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza międzynarodowy konkurs International Multilateral Partnerships for Resilient Education and Science System in Ukraine (IMPRESS-U) na projekty badawcze, organizowany we współpracy wielostronnej w ramach programu IMPRESS-U, w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, LAP), w którym agencją wiodącą, odpowiedzialną za ocenę merytoryczną wniosków jest National Science Foundation (NSF).

Cele programu IMPRESS-U to:

  • wspieranie wybitnych badań naukowych i technicznych oraz edukacji i innowacji poprzez współpracę międzynarodową,
  • promowanie i stymulowanie integracji ukraińskich naukowców z globalnym środowiskiem naukowym.

Konkurs IMPRESS-U skierowany jest do zespołów badawczych z Polski, które z zespołami badawczymi z Ukrainy i Stanów Zjednoczonych (opcjonalnie również z Litwy, Łotwy i/lub Estonii) zaplanują realizację badań w ramach wspólnego projektu.

Projekt wspólny musi być realizowany przez polski zespół badawczy i przez partnerskie zespoły badawcze, z których każdy wskazuje we wniosku kierownika projektu. Wspólny projekt musi zawierać spójny program badań oraz opierać się na zrównoważonym i komplementarnym wkładzie wszystkich zaangażowanych w projekt zespołów badawczych.

Do konkursu IMPRESS-U ogłaszanego przez NCN mogą być zgłaszane wnioski krajowe obejmujące badania podstawowe, zgodnie z zakresem tematycznym wskazanym w warunkach konkursu agencji wiodącej, ogłoszonym przez NSF.

Czas trwania polskiej części projektu może wynosić 24 miesiące.

Zgodnie z wymogami NCN, polski zespół badawczy składa za pośrednictwem systemu OSF wniosek krajowy, załączając do niego wniosek wspólny w wersji tożsamej z wersją złożoną do NSF.

Wysokość środków finansowych ustalona przez Radę NCN, przeznaczonych na finansowanie projektów badawczych planowanych do realizacji przez polskie zespoły badawcze w konkursie IMPRESS-U wynosi 10 000 000 zł.

Nabór wniosków w agencji wiodącej prowadzony jest w okresie od 2 sierpnia 2023 r. do 31 grudnia 2025 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/impress-u