Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

JPND 2023

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND) ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w zakresie chorób neurodegeneracyjnych pn. Large scale analysis of OMICS data for drug-target finding in neurodegenerative diseases.

Projekty sfinansowane w konkursie, poprzez wykorzystanie podejścia multi-OMICS i Big Data, mają pomóc w lepszym zrozumieniu złożonej i wieloczynnikowej patogenezy chorób neurodegeneracyjnych. Zastosowanie takiego podejścia ma na celu znalezienie nowych celów dla leków oraz biomarkerów, aby opracować dostosowane i spersonalizowane terapie do leczenia chorób neurodegeneracyjnych.

Wnioskodawcą w konkursie może zostać konsorcjum międzynarodowe złożone z 3-7 zespołów badawczych, pochodzących z następujących krajów: Austria, Belgia, Czechy, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Izrael, Kanada, Luksemburg, Niemcy, Polska, Słowacja, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy.

Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Wnioski składane w JPND Call 2023 powinny dotyczyć jednej lub kilku następujących chorób neurodegeneracyjnych:

 • choroba Alzheimera oraz inne demencje,
 • choroba Parkinsona oraz związane z nią dolegliwości,
 • choroby prionowe,
 • stwardnienie zanikowe boczne,
 • choroba Huntingtona,
 • ataksja rdzeniowo-móżdżkowa,
 • rdzeniowy zanik mięśni.

W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający 24 lub 36 miesięcy i otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, środki na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Proces wnioskowania o udzielenie finansowania:

Etap pierwszy:

Nabór wniosków wspólnych wstępnych (pre-proposals) odbywa się wyłącznie poprzez elektroniczny system składania wniosków sieci JPND. Na tym etapie polscy wnioskodawcy nie składają do NCN żadnych dokumentów.

Etap drugi:

 • poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych pełnych na poziomie międzynarodowym.

Harmonogram konkursu:

 • Termin składania wniosków wspólnych wstępnych (pre-proposal): 7 marca 2023 r., 12:00 CET
 • Zaproszenie do składania wniosków wspólnych pełnych (full proposals): maj 2023 r.
 • Termin składania wniosków wspólnych pełnych (full proposals): 27 czerwca 2023 r.12:00 CET
 • Termin składania wniosków krajowych w systemie OSF: 4 lipca 2023 r.
 • Wyniki konkursu: październik 2023 r.

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 1 mln euro.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/jpnd-2023