Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

SHENG 3

Koordynatorzy dyscyplin ogłaszają międzynarodowy konkurs dwustronny SHENG 3 na polsko-chińskie projekty badawcze. Konkurs SHENG 3 jest organizowany przez Narodowe Centrum Nauki (zwane dalej „NCN”) z chińską agencją National Natural Science Foundation of China (zwaną dalej „NSFC”), zgodnie z procedurą oceny równoległej. Oznacza to, że obie agencje prowadzą równoległą ocenę formalną i merytoryczną wniosków, a finansowanie otrzymają tylko te projekty, które uzyskają rekomendację NCN i NSFC.

Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z zespołami chińskimi wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego.

W konkursie SHENG 3 można otrzymać środki na prowadzenie badań naukowych, wynagrodzenie zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w ramach polsko-chińskich projektów badawczych w konkursie SHENG 3 wynosi 15 mln zł.

Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może być osoba, która w momencie składania wniosku posiada co najmniej stopień naukowy doktora i będzie odpowiedzialna za kierowanie pracami polskiego zespołu badawczego.

W konkursie SHENG 3 można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze z dyscyplin paneli ST (ST1-ST3, ST6-ST7, ST9-ST10) oraz HS (HS4) szczegółowo określonymi w załączniku nr 1 uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki w sprawie warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację przez polskie zespoły zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie SHENG 3 na polsko-chińskie projekty badawcze.

W konkursie można zaplanować projekt trwający 36 miesięcy.

Termin składania wniosków krajowych dla polskich zespołów w systemie OSF upływa 15 marca 2023 r. o godzinie 16:00.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sheng3