Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

V konkurs INFOSTRATEG na projekty zamawiane

Program INFOSTRATEG został przygotowany, by wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Piąty konkurs ma na celu wybór wykonawców w ramach tematu zgłoszonego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii – Automatyczna detekcja obiektów topograficznych.

Celem projektu jest stworzenie narzędzi opartych na algorytmach uczenia maszynowego umożliwiających automatyczną detekcję obiektów topograficznych, które zasilają bazę BDOT10k. Automatyczna detekcja będzie oparta na danych fotogrametrycznych dostępnych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja, w skład których wchodzą jednostki naukowe lub przedsiębiorcy, zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Polski potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, przy czym w skład konsorcjum może wchodzić maksymalnie 5 podmiotów.

NCBR udziela dofinansowania na realizację projektów, które obejmują:

  1. badania podstawowe (możliwe do realizacji jedynie przez jednostkę naukową),
  2. badania przemysłowe (możliwe do realizacji przez jednostkę naukową lub przedsiębiorstwo),
  3. eksperymentalne prace rozwojowe (możliwe do realizacji przez jednostkę naukową lub przedsiębiorstwo),
  4. prace przedwdrożeniowe (działania obejmujące przygotowanie wyników do zastosowania w praktyce) (możliwe do realizacji przez przedsiębiorstwo), które są finansowane w ramach pomocy de minimis.

Projekt musi obejmować realizację eksperymentalnych prac rozwojowych (realizacja badań podstawowych lub badań przemysłowych lub prac przedwdrożeniowych nie jest obligatoryjna do uzyskania dofinansowania).

Projekt musi być realizowany w podziale na 3 fazy, obejmujące:

Faza I: zadania o charakterze badań podstawowych lub badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych;

Faza II: zadania o charakterze badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych;

Faza III: zadania o charakterze badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych lub prac przedwdrożeniowych.

Harmonogram konkursu:

  • Rozpoczęcie naboru wniosków: 24 lutego 2023 r.
  • Zakończenie naboru wniosków: 24 kwietnia 2023 r., godz. 16:00

Całkowity budżet konkursu to 13 mln zł

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/v-konkurs-infostrateg-na-projekty-zamawiane