Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

czerwiec 2023

Konkurs otwarty na realizację badań epidemiologicznych dotyczących wielochorobowości

Agencja Badań Medycznych ogłasza konkurs na realizację badań epidemiologicznych dotyczących wielochorobowości. Głównym celem Konkursu jest zbadanie częstości występowania wielochorobowości, oceny jej wpływu na stan zdrowia polskiej populacji, oceny występujących czynników ryzyka, wykorzystanie narzędzi do modelowania trendów, a także zastosowanie uzyskanej wiedzy do poprawy postępowania profilaktycznego oraz diagnostyczno-terapeutycznego. Niniejszy cel będzie realizowany poprzez rozwój jakościowych badań […]

Konkurs otwarty na realizację badań epidemiologicznych dotyczących wielochorobowości Read More »

II konkurs Rządowego Programu Strategicznego Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”

Program Hydrostrateg powstał w odpowiedzi na potrzebę poprawy efektywności zarządzania zasobami wodnymi w Polsce. Program obejmuje trzy obszary badawcze: woda w środowisku – bioróżnorodność/bioproduktywność, woda w mieście, żegluga śródlądowa. Celem głównym Programu jest wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce. Cele szczegółowe to: Wzrost retencji i poprawa jakości wody (z

II konkurs Rządowego Programu Strategicznego Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej” Read More »

Ogłoszenie w sprawie możliwości zgłaszania kandydatur na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej (kadencja 2024-2027)

Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje o rozpoczęciu naboru zgłoszeń kandydatur na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję trwającą od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2027 r. Członkiem Komisji może być osoba, która: ma nieposzlakowaną opinię i przestrzega zasad etyki naukowej, posiada co najmniej stopień doktora i osiągnięcia dydaktyczne, a w przypadku

Ogłoszenie w sprawie możliwości zgłaszania kandydatur na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej (kadencja 2024-2027) Read More »

Democracy, Governance and Trust

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze pn. Democracy, Governance and Trust (DGT Call 2023), ogłaszanym przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią Trans-Atlantic Platform for Social Sciences and Humanities (T-AP). Konkurs obejmuje 9 głównych obszarów tematycznych: Concepts, understandings and models of democracy, governance and trust; Education; Media, information and communication; Economies and economic

Democracy, Governance and Trust Read More »

SONATA BIS 13

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs SONATA BIS 13 na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. Konkurs SONATA BIS 13 jest skierowany do wyróżniających się naukowczyń i naukowców w okresie od 5 do 12 lat po uzyskaniu stopnia doktora. Daje im szansę na stworzenie nowego zespołu,

SONATA BIS 13 Read More »

MAESTRO 15

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs MAESTRO 15 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców. MAESTRO 15 jest przeznaczony dla najbardziej doświadczonych badaczek i badaczy, z istotnymi osiągnięciami w nauce. Projekty MAESTRO to pionierskie badania naukowe, w tym interdyscyplinarne, ważne dla rozwoju nauki, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Wnioskujący

MAESTRO 15 Read More »

VII konkurs INFOSTRATEG na projekty zamawiane

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór  w ramach Programu INFOSTRATEG. Został on przygotowany, by wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. VII konkurs ma na celu wybór wykonawców w ramach tematu zgłoszonego przez Główny Urząd Miar tj. Wyznaczanie granic ośrodków o

VII konkurs INFOSTRATEG na projekty zamawiane Read More »

Współpraca badawcza Polska – Korea Południowa – 1. konkurs

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP) ogłosiły pierwszy wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe w dziedzinie energii jądrowej. Wnioskodawca po stronie polskiej mogą być : Organizacje badawcze, Mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa, Grupy podmiotów. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości

Współpraca badawcza Polska – Korea Południowa – 1. konkurs Read More »